Question Tag สรุป? วิธีใช้คำถามประเภท Question Tags ในภาษาอังกฤษ

คุณกำลังพบปัญหากับการใช้ “Question Tags” (คำถามประเภท Tag Question) ในภาษาอังกฤษหรือไม่? ไม่ต้องกังวล, บทความนี้จะมอบคำแนะนำอย่างละเอียดเกี่ยวกับวิธีใช้และสูตรของคำถามประเภท Tag Question ช่วยให้คุณสื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างมั่นใจยิ่งขึ้น

Question Tags
Question Tags

I. ภาพรวมความรู้เกี่ยวกับคำถามประเภท Tag Questions

เพื่อที่จะเข้าใจคำถามประเภท tag questions อย่างลึกซึ้ง คุณต้องจำความรู้และนิยามพื้นฐานต่อไปนี้:

1. Question Tag คือ?

คำถามประเภท tag questions คือคำถามสั้นแบบ Yes/No ที่อยู่ท้ายประโยคและถูกแยกจากข้อความหลักด้วยเครื่องหมายจุลภาค มันถูกใช้เพื่อยืนยันความถูกต้องหรือความผิดพลาดของสิ่งที่ผู้พูดพูดถึง

Ex:

 • It seems like it’s going to rain, doesn’t it? (ดูเหมือนว่าฝนจะตกนะ ใช่ไหม?)
 • They are preparing for the final exam, aren’t they? (พวกเขากำลังเตรียมตัวสำหรับสอบปลายภาค ใช่ไหม?)

2. กฎและสูตรสำหรับคำถามประเภท Question Tags

ก่อนที่คุณจะใช้คำถามประเภท tag questions คุณต้องระบุ 2 สิ่งต่อไปนี้:

 • ประธานของประโยค: ขึ้นอยู่กับว่าประธานเป็นเอกพจน์หรือพหูพจน์ คำถามประเภท tag questions จะใช้สรรพนามบุคคลที่เหมาะสม
 • รูปแบบของประโยค: คำถามประเภท tag questions จะใช้เฉพาะกับประโยคบอกเล่า เพราะฉะนั้น โปรดอ่านให้แน่ใจว่าประโยคนั้นอยู่ในรูปแบบบอกเล่าหรือปฏิเสธ

กฎที่สำคัญมากเกี่ยวกับไวยากรณ์ของคำถามประเภท tag questions คือ: ต้องสอดคล้องกับประธาน แต่ตรงกันข้ามกับคำช่วยในข้อความหลัก

Ex:

 • She’s not attending the meeting today, is she? (เธอไม่ไปประชุมวันนี้ ใช่ไหม?)
 • You’ve heard about the new project, haven’t you? (คุณได้ยินเกี่ยวกับโปรเจกต์ใหม่แล้ว ใช่ไหม?)
กฎและสูตรสำหรับคำถามประเภท Question Tags
กฎและสูตรสำหรับคำถามประเภท Question Tags

นอกจากนี้ ในสถานการณ์การสื่อสารประจำวัน ผู้ที่พูดภาษาเป็นหลักอาจใช้รูปแบบคำถามประเภท tag questions ที่ง่ายกว่าท้ายประโยค เช่น: Right? Yes? No?,…

3. ความแตกต่างระหว่างคำถามประเภท Question Tags กับคำถาม Yes/No

อย่างไรก็ตาม, สิ่งที่ทำให้คำถามประเภท Tag Question แตกต่างจากคำถาม Yes/No สามารถแสดงผ่านจุดสำคัญดังต่อไปนี้:

คำถามประเภท Tag Question คำถาม Yes/No
ผูกติดกับประโยคหลักและถูกแยกด้วยเครื่องหมายจุลภาค ถูกแยกเป็นประโยคอิสระ
มีการตรงกันข้ามของคำกริยาในประโยคหลักและคำถาม มีความสอดคล้องกันระหว่างคำช่วยในประโยคหลักและคำถาม
ยืนยันหรือหาความเห็นชอบจากผู้ฟัง ถามหรือทำให้ข้อมูลชัดเจน

II. สูตรคำถามประเภท Tag Question ตามแต่ละกาลในภาษาอังกฤษ

เนื่องจากคำถามประเภท Tag Question ขึ้นอยู่กับคำกริยาของประโยคหลัก ดังนั้น เมื่อกาลของประโยคเปลี่ยนแปลง จะทำให้คำกริยาหลักและคำถามประเภท Tag Question ได้รับผลกระทบด้วย

เพื่อให้การค้นหาและไม่สับสนกับสูตรคำถามประเภท Tag Question กัน ได้รวบรวมสูตรคำถามประเภท Tag Question ดังต่อไปนี้:

กาลในภาษาอังกฤษ สูตรอาหาร ตัวอย่างเช่น
กาลปัจจุบันง่าย (Present Simple) S + V + (O), do/does/am/is/are + not + S? The sky is blue today, isn’t it? (ท้องฟ้าวันนี้สีฟ้า ใช่ไหม?)
กาลปัจจุบันต่อเนื่อง (Present Continuous) S + Tobe + V_ing + (O), Tobe + not + S? You’re joking, aren’t you? (คุณกำลังล้อเล่นใช่ไหม?)
กาลปัจจุบันสมบูรณ์ (Present Perfect) S + Have/Has + V_3/ED + (O), Have/Has + not + S? We’ve been here before, haven’t we? (เราเคยมาที่นี่มาก่อน ใช่ไหม?)
กาลปัจจุบันสมบูรณ์ต่อเนื่อง (Present Perfect Continuous) S + Have/Has + Been + V_ing + (O), Have/Has + not + S? You’ve been working hard, haven’t you? (คุณได้ทำงานอย่างหนัก ใช่ไหม?)
กาลอดีตง่าย (Past Simple) S + V2/ED + (O), did/was/were + not + S? He visited the museum, didn’t he? (เขาไปเยี่ยมพิพิธภัณฑ์ ใช่ไหม?)
กาลอดีตต่อเนื่อง (Past Continuous) S + was/were + V_ing + (O), was/were + not + S? They were watching TV, weren’t they? (พวกเขากำลังดูทีวี ใช่ไหม?)
กาลอดีตสมบูรณ์ (Past Perfect) S + had + V3/ED + (O), had + not + S? She had finished her project, hadn’t she? (เธอเสร็จโปรเจ็คของเธอแล้ว ใช่ไหม?)
กาลอดีตสมบูรณ์ต่อเนื่อง (Past Perfect Continuous) S + had + been + V_ing + (O), had + not + S? He had been reading for hours, hadn’t he? (เขาได้อ่านหนังสือหลายชั่วโมง ใช่ไหม?)
กาลอนาคตง่าย (Future Simple) S + will + V + (O), will + not + S? Tom will help us, won’t he? (ทอมจะช่วยเรา ใช่ไหม?)
กาลอนาคตต่อเนื่อง (Future Continuous) S + will + be + V_ing + (O), will + not + S? They will be arriving soon, won’t they? (พวกเขาจะมาถึงเร็วๆ นี้ ใช่ไหม?)
กาลอนาคตสมบูรณ์ (Future Perfect) S + will + have + V3/ED + (O), will + not + S? You will have finished the report, won’t you? (คุณจะเสร็จรายงาน ใช่ไหม?)
กาลอนาคตสมบูรณ์ต่อเนื่อง (Future Perfect Continuous) S + will + have + been + V_ing + (O), will + not + S? I will have been studying English for five years, won’t I? (ฉันจะศึกษาภาษาอังกฤษมา 5 ปีแล้ว ใช่ไหม?)

สำหรับคำถามที่เป็นลบ คำถามประเภท Tag Question จะไม่มี “Not” ในทุกกาล คุณไม่จำเป็นต้องจำสูตรทั้งหมดในตารางข้างต้น แค่จำกฎการตรงกันข้ามระหว่างประโยคหลักและคำถามประเภท Tag Question คุณก็สามารถง่ายดายที่จะหาโครงสร้างประโยคที่ต้องการใช้ได้

หมายเหตุ: เมื่อประโยคหลักใช้สรรพนามบุคคลเป็น “I” กับคำกริยา tobe “Am” ในรูปแบบบอกเล่า “I am”, คำถามประเภท Tag Question ต้องเป็น “Aren’t I” ในขณะที่รูปแบบปฏิเสธ “I am not” คำถามประเภท Tag Question เป็น “Am I” ตามปกติ

ตัวอย่าง:

 • I am excited about the trip, aren’t I? (ฉันตื่นเต้นเกี่ยวกับการเดินทาง ใช่ไหม?)
 • You are not going to the party, are you? (คุณไม่ไปงานปาร์ตี้ใช่ไหม?)

III. กรณีพิเภกในการใช้คำถามประเภท Question Tags ในภาษาอังกฤษ

นอกจากประเภทหลักที่กล่าวมาแล้ว, คำถามประเภท Tag Question ยังมีข้อยกเว้นบางประการที่มีวิธีใช้ที่แตกต่างออกไปดังนี้:

1. Question Tags กับคำกริยาช่วย

ส่วนใหญ่ของคำกริยาช่วย (modal verbs) จะปฏิบัติตามกฎข้อตรงข้ามและมีโครงสร้างคำถามประเภท Tag Question เหมือนกับแต่ละกาลของภาษาอังกฤษ คุณเพียงแค่นำคำกริยาช่วยเหล่านี้ขึ้นไปที่หน้าเพื่อสร้างคำถาม
สูตร:

S + Modal Verbs + (not) + V + (O), Modal Verbs + S?

Ex:

 • They shouldn’t ignore the warning, should they? (พวกเขาไม่ควรละเลยคำเตือน ใช่ไหม?)
 • Everyone can participate in the discussion, can’t they? (ทุกคนสามารถเข้าร่วมในการอภิปรายได้ ใช่ไหม?)

2. Tag Questions ของ Must

สำหรับคำถามที่มี “Must”, จะค่อนข้างยืดหยุ่นตามบริบท คุณสามารถเลือกหนึ่งในวิธีใช้คำถามประเภท Tag Question ดังต่อไปนี้:

 • แสดงถึงการห้ามไม่ให้กระทำ: คำถามประเภท Tag Question จะปฏิบัติตามกฎ
 • แสดงถึงความจำเป็นของการกระทำ: คำถามประเภท Tag Question จะใช้ “Need”
 • แสดงถึงการคาดการณ์ที่มั่นใจมาก: คำถามประเภท Tag Question จะขึ้นอยู่กับคำกริยาหลักที่ตามมา

Ex:

 • We must keep this secret, mustn’t we? (เราต้องเก็บความลับนี้ไว้, ใช่ไหม?)
 • She must arrive on time, needn’t she? (เธอต้องมาถึงตรงเวลา, ใช่ไหม?)
 • It must be quite late, isn’t it? (มันต้องสายมากแล้ว, ใช่ไหม?)

3. Tag Questions ของประโยคย่อย

สำหรับประโยคที่ตามโครงสร้าง “I think/believe/… + (that) + S + V + O” ประธานของคำถามประเภท Tag Question จะเป็นประธานของประโยคย่อย แต่การใช้บอกเล่า/ปฏิเสธยังขึ้นอยู่กับประโยคหลัก

Ex:

 • I believe she has been truthful, hasn’t she? (ฉันเชื่อว่าเธอพูดความจริง, ใช่ไหม?)
 • They don’t think it will rain, will it? (พวกเขาไม่คิดว่าจะฝนตก, ใช่ไหม?)
Tag Questions ของประโยคย่อย
Tag Questions ของประโยคย่อย

4. Question Tags ของ Let’s

คนส่วนน้อยที่รู้ว่า “Let’s” คือรูปย่อของ “Let us”, ดังนั้นสำหรับคำถามที่เริ่มต้นด้วย “Let’s” จะใช้คำถามประเภท Tag Question คือ “Shall we” และเราไม่ต้องกังวลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกาล, ประธานหรือรูปแบบประโยค

Ex:

 • Let’s start the meeting, shall we? (เราเริ่มการประชุมกันเถอะ, ได้ไหม?)
 • Let’s take a break now, shall we? (เราพักกันตอนนี้เถอะ, ได้ไหม?)

5. คำถามประเภท Tag Question กับคำสั่ง

คำสั่งเป็นอีกหนึ่งรูปแบบของคำร้องขอ แต่จะมีน้ำเสียงคำสั่งที่เข้มข้นกว่า และคำสั่งเหล่านี้มักจะถูกย่อประธาน ดังนั้นเมื่อใช้ร่วมกับคำถามประเภท Tag Question เราจะใช้เพียง “Will you”

Ex:

 • Turn off the lights, will you? (ปิดไฟหน่อยได้ไหม?)
 • Please close the window, will you? (โปรดปิดหน้าต่างหน่อยได้ไหม?)

6. คำถามประเภท Question Tags ในประโยคอุทาน

สำหรับประโยคอุทาน ประธานจะถูกกำหนดตามคำนามสุดท้ายของกลุ่มคำ และเพิ่มคำช่วย Tobe ที่เหมาะสมเพื่อสร้างคำถามประเภท Tag Question

Ex:

 • Such an intelligent student, isn’t he? (เป็นนักเรียนที่ฉลาดมาก, ใช่ไหม?)
 • Such a funny story, isn’t it? (เป็นเรื่องราวที่ตลกมาก, ใช่ไหม?)

7. คำถามประเภท Question Tags ของ “S + wish”

ประโยคที่แสดงความปรารถนาด้วยรูปแบบ “S + wish…” จะมีรูปแบบคำถามประเภท Tag Question เป็น “May + S?”

Ex:

 • I hope to have a peaceful weekend, may I? (ฉันหวังว่าจะมีสุดสัปดาห์ที่สงบ, ได้ไหม?)
 • We hope to renew our contract, may we? (เราหวังว่าจะต่อสัญญา, ได้ไหม?)

8. คำถามประเภท Tag Question ของสรรพนามไม่จำกัดบุคคล

แทนที่จะใช้สรรพนามบุคคล, หลายประโยคภาษาอังกฤษจะมีประธานเป็นสรรพนามไม่จำกัดบุคคลอื่นๆ เช่น no one, everyone, someone, any one,… ที่นี่คุณต้องให้ความสนใจกับ 2 สิ่งต่อไปนี้:

ความหมายของสรรพนามไม่จำกัดเป็นบวก (someone, everyone,…) หรือลบ (nobody, no one,…) จะมีผลต่อคำช่วยของคำถามประเภท Tag Question

สรรพนามไม่จำกัดไม่ว่าจะเป็นเอกพจน์หรือพหูพจน์ก็จะถูกแปลงเป็น “They”

Ex:

 • Someone left the door open, didn’t they? (มีคนลืมปิดประตู, ใช่ไหม?)
 • Everybody is ready for the trip, aren’t they? (ทุกคนพร้อมสำหรับการเดินทาง, ใช่ไหม?)

9. คำถามประเภท Question Tags ของสรรพนามไม่จำกัดสิ่งของ

ขึ้นอยู่กับบริบทที่เป็นบวกหรือลบ สรรพนามไม่จำกัดสิ่งของก็จะเปลี่ยนไปตามนั้น แต่ไม่ว่าจะเป็นพหูพจน์หรือเอกพจน์ ประธานของคำถามประเภท Tag Question ของสรรพนามไม่จำกัดสิ่งของจะเป็น “It”

Ex:

 • Nothing can stop us, can it? (ไม่มีอะไรหยุดเราได้, ใช่ไหม?)
 • Everything seems perfect, doesn’t it? (ทุกอย่างดูสมบูรณ์แบบ, ใช่ไหม?)

10. คำถามประเภท Tag Question เมื่อประโยคมีคำวิเศษณ์ปฏิเสธหรือบางส่วนปฏิเสธ

ในบางกรณี ประโยคภาษาอังกฤษจะถูกเติมเต็มด้วยคำวิเศษณ์ คำวิเศษณ์เหล่านี้จะถูกแบ่งออกเป็นรูปแบบบวกหรือลบ (อาจเป็นรูปแบบบางส่วนปฏิเสธ) เช่น seldom, rarely, hardly, scarcely,… และสิ่งนี้ก็จะมีผลต่อโครงสร้างของคำถามประเภท Tag Question

Ex:

 • We hardly ever see them, do we? (เราแทบไม่เคยเจอพวกเขา, ใช่ไหม?)
 • You rarely forgot your keys, did you? (คุณแทบไม่เคยลืมกุญแจของคุณ, ใช่ไหม?)
เมื่อประโยคมีคำวิเศษณ์เชิงลบหรือเชิงลบบางส่วน
เมื่อประโยคมีคำวิเศษณ์เชิงลบหรือเชิงลบบางส่วน

IV. การฝึกหัดทบทวนความรู้เกี่ยวกับคำถามประเภท Tag Question

การฝึกหัด 1. เลือกคำตอบที่ถูกต้องสำหรับคำถามประเภท Tag Question:

 1. You are going to the party, aren’t you? a. are b. aren’t c. is d. isn’t

 2. They didn’t know the answer, did they? a. did b. didn’t c. do d. don’t

 3. She has never been to London, has she? a. has b. hasn’t c. have d. haven’t

 4. We should help them, shouldn’t we? a. should b. shouldn’t c. shall d. shan’t

 5. Let’s go for a walk, shall we? a. shall b. shouldn’t c. will d. won’t

การฝึกหัด 2. เขียนคำถามประเภท Tag Question ที่เหมาะสมสำหรับแต่ละประโยคต่อไปนี้:

 1. You speak English, ______?
 2. They didn’t finish their homework, ______?
 3. She hasn’t seen the movie yet, ______?
 4. We should be there on time, ______?
 5. Let’s go to the park, ______?

คำตอบ:

การฝึกหัด 1. เลือกคำตอบที่ถูกต้อง:

 1. b
 2. b
 3. b
 4. a
 5. a

การฝึกหัด 2. เขียนคำถามประเภท Tag Question:

 1. don’t you?
 2. did they?
 3. has she?
 4. shouldn’t we?
 5. shall we?

ผ่านบทความนี้, หวังว่าเราได้มอบความรู้ที่มีประโยชน์เกี่ยวกับ Question Tags ให้กับคุณ หากคุณมีคำถามใดๆ โปรดฝากความคิดเห็นไว้ด้านล่าง

Rate this post
Ellie
Ellie
ฉันชื่อเอลลี - นักรบ IELTS 6.5! ด้วยความรู้ว่าการเดินทางเพื่อพิชิต IELTS นั้นยากมาก ฉันจึงอยากแบ่งปันความรู้ เอกสาร และประสบการณ์อันมีค่าทั้งหมดของฉันกับทุกคนที่รักความฝันที่จะพิชิต IELTS มา "บดขยี้" IELTS ไปด้วยกัน!

เนื้อหาหลัก

รายการบทความ

บางทีคุณอาจสนใจ

ประโยคปฏิเสธ ภาษาอังกฤษ

10+ โครงสร้างประโยคปฏิเสธภาษาอังกฤษที่ใช้กันทั่วไป

0
คุณกำลังประสบปัญหาในการใช้ประโยคปฏิเสธ ภาษาอังกฤษหรือไม่? บทความนี้จะเป็นคู่มือที่มีประโยชน์สำหรับคุณ โดยให้ข้อมูลครบถ้วนเกี่ยวกับโครงสร้างประโยคปฏิเสธที่พบบ่อยที่สุดพร้อมแบบฝึกหัดใช้งานเพื่อช่วยให้คุณฝึกฝนได้อย่างมีประสิทธิภาพ มาค้นพบกันเลย! I. ประโยคปฏิเสธ ภาษาอังกฤษคืออะไร? ประโยคปฏิเสธ ภาษาอังกฤษใช้เพื่อแสดงความหมายที่ตรงกันข้ามกับประโยคยืนยัน แสดงถึงการไม่มี ไม่เกิดขึ้น หรือไม่เป็นความจริงของเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่ง โครงสร้างประโยคปฏิเสธสร้างขึ้นโดยการใช้คำปฏิเสธ เช่น "not", "no", "never", "none", ร่วมกับองค์ประกอบอื่นๆ ในประโยค ตัวอย่างใหม่: My brother does not play...
ประโยคความซ้อน

ประโยคความซ้อนคืออะไร? มีประเภทของ Complex Sentence อะไรบ้าง?

0
คุณกำลังศึกษาเกี่ยวกับประโยคความซ้อนในภาษาอังกฤษหรือไม่? บทความนี้จะมอบความรู้ที่ครบถ้วนเกี่ยวกับโครงสร้าง, วิธีการใช้, และประเภทของ Complex Sentence ที่พบบ่อย. การเข้าใจลึกซึ้งเกี่ยวกับประโยคความซ้อนจะช่วยให้คุณสามารถแสดงออกภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่วและเป็นธรรมชาติยิ่งขึ้น. I. ประโยคความซ้อนในภาษาอังกฤษคืออะไร? ประโยคความซ้อนในภาษาอังกฤษ (Complex sentence) เป็นรูปแบบของประโยคที่มีมาตราอิสระหนึ่งหรือมากกว่า และมาตราที่ขึ้นตรงอย่างน้อยหนึ่งมาตรา. ซึ่งมาตราเหล่านี้ถูกรวมกันด้วยคำสันธานหรือมาตราข้อจำกัด. ในนั้น: มาตราอิสระคือมาตราที่สามารถยืนอยู่คนเดียวเป็นประโยคได้. มาตราที่ขึ้นตรงไม่สามารถยืนอยู่คนเดียวเป็นประโยคได้. ตัวอย่าง: If you study hard, you will pass...
Tense ทั้ง 12

Tense ทั้ง 12 รูปแบบเวลาในภาษาอังกฤษ: คำนิยาม, สูตร, และวิธีการใช้

0
เราจะบอกคุณสูตร, วิธีการใช้, และสัญญาณการรู้จักทั้ง 12 รูปแบบเวลาในภาษาอังกฤษที่ง่ายมากๆ ที่นี่เพื่อช่วยให้คุณคว้าคะแนนสูงได้ในทุกการสอบภาษาอังกฤษ การเรียนรู้และจำกัดความรู้ด้านไวยากรณ์นี้จะช่วยให้คุณสามารถเพิ่มคะแนนได้อย่างมากในการทดสอบจริง แล้วความรู้สุดยอดเหล่านั้นคืออะไร, มาดูรายละเอียดในบทความด้านล่างนี้กันเถอะ! I. ปัจจุบันง่าย – Simple Present Tense 1. คำนิยาม ปัจจุบันง่าย (Simple present tense) ใช้เพื่อแสดงความจริงที่ชัดเจนหรือการกระทำที่เกิดขึ้นซ้ำๆ ตามประเพณี, กิจวัตรประจำวัน, หรือความสามารถ 2. สูตรปัจจุบันง่าย ประเภทประโยค สำหรับกริยาทั่วไป สำหรับกริยา "to...
If Clause Type 0

ประโยค If Clause Type 0 (Zero conditional): สูตร, การใช้งาน, แบบฝึกหัด

0
คุณกำลังศึกษาเกี่ยวกับ If Clause Type 0 - หนึ่งในโครงสร้างประโยคเงื่อนไขที่สำคัญในภาษาอังกฤษ? บทความนี้จะให้ความรู้เต็มรูปแบบเกี่ยวกับโครงสร้าง, การใช้งาน และแบบฝึกหัดเกี่ยวกับ If Clause Type 0 เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างชำนาญในการสื่อสารและการเขียน มาติดตามกันเลย! I. ประโยค If Clause Type 0 คืออะไร? If Clause Type...
Past Perfect Continuous

เรียนรู้รายละเอียด Past Perfect Continuous Tense ในภาษาอังกฤษ

0
คุณกำลังพบปัญหาในการใช้ Past Perfect Continuous ในภาษาอังกฤษหรือไม่? บทความนี้จะให้ข้อมูลที่จำเป็นทั้งหมดเกี่ยวกับรูปแบบนี้ ตั้งแต่คำนิยาม โครงสร้าง วิธีการใช้ สัญญาณในการตรวจสอบ ไปจนถึงตัวอย่างและแบบฝึกหัดที่ใช้งานได้ มาค้นพบกันเลยเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของคุณ! I. Past Perfect Continuous คืออะไร? Past Perfect Continuous เป็นรูปเวลาหนึ่งในภาษาอังกฤษที่ใช้แสดงถึงการกระทำที่เริ่มต้นในอดีต ดำเนินต่อเนื่องไปสักระยะหนึ่งและสิ้นสุดลงในช่วงเวลาหนึ่งในอดีต ตัวอย่างการใช้ Past Perfect Continuous: I...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

โพสต์ใหม่

10+ โครงสร้างประโยคปฏิเสธภาษาอังกฤษที่ใช้กันทั่วไป

Grammar
Read more