If Clause Type 1 คืออะไร? ความรู้ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับ First Conditional

คุณต้องการที่จะเชี่ยวชาญไวยากรณ์ภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่? มาค้นพบ “If Clause Type 1” – ประโยคเงื่อนไขประเภท 1, หัวข้อสำคัญในการสื่อสารภาษาอังกฤษ บทความนี้จะให้ความรู้ที่ครบถ้วนเกี่ยวกับโครงสร้าง, การใช้งาน, คำแนะนำต่างๆ และรูปแบบการเปลี่ยนแปลงของ If Clause Type 1, ช่วยให้คุณสามารถใช้งานได้อย่างชำนาญในทุกสถานการณ์ อย่าพลาดบทความที่มีประโยชน์นี้นะ!

If Clause Type 1
If Clause Type 1

I. If Clause Type 1 คืออะไร?

If Clause Type 1 (ประโยคเงื่อนไขประเภท 1) เป็นประเภทของประโยคเงื่อนไขที่ใช้เพื่อทำนายการกระทำ, เหตุการณ์, หรือสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตหากมีเงื่อนไขหนึ่งเกิดขึ้นก่อน

ตัวอย่างใหม่:

 • If Alex exercises regularly, he will be healthier. (ถ้าอเล็กซ์ออกกำลังกายเป็นประจำ เขาจะมีสุขภาพที่ดีขึ้น)
 • If it stays sunny, we’ll have a picnic tomorrow. (ถ้าพรุ่งนี้อากาศยังแจ่มใส เราจะไปปิกนิก)

II. โครงสร้างของประโยค If Clause Type 1 (ประโยคเงื่อนไขประเภท 1)

ประโยคเงื่อนไขประเภท 1 มีโครงสร้างทั่วไปคือประกอบด้วยสองมาณภาค: มาณภาคเงื่อนไขและมาณภาคหลัก

มาณภาคเงื่อนไข มาณภาคหลัก
If + S + V (s/es)

(If + Present Simple Tense)

S + will + V

(S + will + รูปกริยาต้นฉบับ)

ตัวอย่างใหม่:

 • If Ben studies diligently, he will pass his exams. (ถ้าเบนเรียนอย่างขยันขันแข็ง เขาจะผ่านการสอบ)
 • The team will win if they play well. (ทีมจะชนะถ้าพวกเขาเล่นได้ดี)
โครงสร้างของประโยค If Clause Type 1
โครงสร้างของประโยค If Clause Type 1

III. การใช้ประโยคเงื่อนไขประเภท 1 – If Clause Type 1

การใช้ ตัวอย่าง
แสดงถึงเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตหากเงื่อนไขที่กล่าวถึงกลายเป็นความจริง If it snows tomorrow, we will build a snowman. (ถ้าพรุ่งนี้ตกหิมะ, เราจะสร้างตุ๊กตาหิมะ)
แสดงถึงการกระทำที่มีโอกาสเกิดขึ้นหากมีเงื่อนไขหนึ่งเป็นจริงในปัจจุบัน If he arrives soon, we will start the meeting. (ถ้าเขามาถึงเร็ว ๆ นี้, เราจะเริ่มการประชุม)
ใช้ “may” แทน “will” เพื่อแสดงถึงความไม่แน่นอนมากขึ้นเกี่ยวกับผลลัพธ์ If the weather is good, we may go hiking. (ถ้าอากาศดี, เราอาจจะไปเดินป่า)

IV. หมายเหตุเมื่อใช้ประโยคเงื่อนไขประเภท 1 – If Clause Type 1

 • บางครั้งประโยคเงื่อนไขประเภท 1 (If Clause Type 1) อาจใช้ Present Simple Tense ในทั้งสองมาณภาค

ตัวอย่างใหม่: If you visit London, see the British Museum. (ถ้าคุณไปลอนดอน, ไปดูพิพิธภัณฑ์บริติช)

ตัวอย่างใหม่: If we are meeting later, I’ll bring the documents. (ถ้าเราจะพบกันในภายหลัง, ฉันจะนำเอกสารมา)

 • ในบางกรณี, เราสามารถใช้ Future Continuous หรือ Future Perfect ในมาณภาคหลักของประโยค If Clause Type 1.

ตัวอย่างใหม่: If you study this course, you will be mastering the basics. (ถ้าคุณศึกษาหลักสูตรนี้, คุณจะเชี่ยวชาญพื้นฐาน)

V. การแปรผันของประโยค First Conditional

1. การแปรผันของประโยคหลัก

กริยาในประโยคหลักสามารถใช้ในรูปแบบปัจจุบันง่าย เพื่อแสดงกิจกรรมหรือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นประจำ

 • ตัวอย่างใหม่: If he jogs in the morning, he feels refreshed all day. (ถ้าเขาวิ่งเช้า, เขาจะรู้สึกสดชื่นตลอดวัน)

นอกจากการใช้ “will” ในประโยคหลักแล้ว ผู้เรียนสามารถใช้กริยาช่วยเช่น “may, might, can, could” เพื่อแสดงความเป็นไปได้หรือโอกาสของผลลัพธ์

ตัวอย่างใหม่:

 • If she applies for the job, she might get an interview. (ถ้าเธอสมัครงานนั้น, เธออาจได้รับการสัมภาษณ์)
 • If the sun shines, we can have the party outside. (ถ้าแดดออก, เราสามารถจัดปาร์ตี้ข้างนอกได้)

กริยาเช่น “should, ought to, have to, must” ใช้ในประโยคหลักเพื่อให้คำแนะนำ, ข้อเสนอ หรือคำแนะนำ

ตัวอย่างใหม่:

 • If you want to improve your English, you should practice daily. (ถ้าคุณต้องการปรับปรุงภาษาอังกฤษของคุณ, คุณควรฝึกฝนทุกวัน)
 • If you feel tired, you ought to take a break. (ถ้าคุณรู้สึกเหนื่อย, คุณควรพักผ่อน)

ประโยคหลักยังสามารถใช้ในรูปแบบประโยคคำสั่งเพื่อให้คำสั่งหรือแนะนำในสถานการณ์ที่เป็นจริงหรืออาจเกิดขึ้นในปัจจุบันหรืออนาคต

ตัวอย่างใหม่:

 • If you meet her, tell her to call me. (ถ้าคุณพบเธอ, บอกเธอให้โทรหาฉัน)
การแปรผันของประโยคหลัก
การแปรผันของประโยคหลัก

2. การแปรผันของประโยคเงื่อนไข

นอกจากใช้รูปแบบปัจจุบันง่ายแล้ว ยังสามารถใช้รูปแบบปัจจุบันกำลังดำเนินหรือปัจจุบันสมบูรณ์ได้ในประโยคเงื่อนไขเพื่อแสดงการกระทำที่กำลังดำเนินอยู่หรือเมื่อเวลาการกระทำไม่ชัดเจน

ตัวอย่างใหม่:

 • If he is working late, he will miss the dinner. (ถ้าเขาทำงานดึก, เขาจะพลาดมื้อเย็น)
 • If she has completed her project, she will start a new one. (ถ้าเธอเสร็จสิ้นโปรเจคของเธอ, เธอจะเริ่มโปรเจคใหม่)

ในประโยคเงื่อนไข, ผู้เรียนสามารถใช้ “should” ตามด้วยกริยาต้นฉบับโดยไม่มี “to” โครงสร้างนี้บ่งบอกว่าสถานการณ์อาจเกิดขึ้นแต่โอกาสเกิดขึ้นค่อนข้างยาก

ตัวอย่างใหม่: Should he arrive late, we will proceed without him. (หากเขามาสาย, เราจะดำเนินการต่อโดยไม่มีเขา)

“Will” อาจถูกใช้ในประโยคเงื่อนไขเพื่อแสดงความเต็มใจและ “won’t” เพื่อแสดงการปฏิเสธ

ตัวอย่างใหม่:

 • If you will assist me with this report, I would be very appreciative. (ถ้าคุณช่วยฉันกับรายงานนี้, ฉันจะขอบคุณมาก)
 • If she won’t consider our proposal, we will have to find another partner. (ถ้าเธอไม่พิจารณาข้อเสนอของเรา, เราจะต้องหาคู่ค้าใหม่)

“Will” ในประโยคเงื่อนไขใช้เพื่อแสดงคำขอ

 • ตัวอย่างใหม่: If you’ll kindly wait a moment, I’ll get your file. (ถ้าคุณกรุณารอสักครู่, ฉันจะไปเอาไฟล์ของคุณ)

VI. การใช้การกลับของประโยคเงื่อนไขประเภท 1

ในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษอย่างถูกต้อง มาดูรายละเอียดของการใช้การกลับของประโยคเงื่อนไขประเภท 1 (If Clause Type 1):

If + S + V (present simple), S + will + V → Should + S + V-inf, S + will + V

ตัวอย่าง:

If my sister finds the keys, she will drive to town. (ถ้าน้องสาวของฉันหากุญแจเจอ, เธอจะขับรถไปเมือง)

→ Should my sister find the keys, she will drive to town.

VII. แบบฝึกหัดเกี่ยวกับประโยคเงื่อนไขประเภท 1 (First Conditional)

แบบฝึกหัดที่ 1: เติมประโยคต่อไปนี้ให้สมบูรณ์โดยใช้คำกริยาที่เหมาะสมในรูปแบบกาลปัจจุบันและอนาคตที่เรียบง่าย:

 1. If it ________ (rain) tomorrow, I ________ (stay) at home.
 2. If you ________ (study) hard, you ________ (get) good grades.
 3. If she ________ (come) to the party, I ________ (introduce) her to my friends.
 4. If we ________ (have) enough time, we ________ (visit) the museum.
 5. If you ________ (not see) her, I ________ (give) you her phone number.

แบบฝึกหัดที่ 2: เขียนประโยคต่อไปนี้ใหม่โดยใช้การกลับกัน:

 1. If it rains tomorrow, I will stay at home.
 2. If you study hard, you will get good grades.
 3. If she comes to the party, I will introduce her to my friends.
 4. If we have enough time, we will visit the museum.
 5. If you don’t see her, I will give you her phone number.

แบบฝึกหัดที่ 3: ถามคำถามเกี่ยวกับข้อความต่อไปนี้:

 1. I will stay at home if it rains tomorrow.
 2. You will get good grades if you study hard.
 3. I will introduce her to my friends if she comes to the party.
 4. We will visit the museum if we have enough time.
 5. I will give you her phone number if you don’t see her.
คำตอบ:

แบบฝึกหัดที่ 1:

 1. rains – will stay
 2. study – will get
 3. comes – will introduce
 4. have – will visit
 5. don’t see – will give

แบบฝึกหัดที่ 2:

 1. Should it rain tomorrow, I will stay at home.
 2. Should you study hard, you will get good grades.
 3. Should she come to the party, I will introduce her to my friends.
 4. Should we have enough time, we will visit the museum.
 5. Should you not see her, I will give you her phone number.

แบบฝึกหัดที่ 3:

 1. What will you do if it rains tomorrow?
 2. How will you get good grades?
 3. What will you do if she comes to the party?
 4. What will you do if you have enough time?
 5. What will you do if you don’t see her?

First Conditional เป็นหัวข้อสำคัญในการสื่อสารภาษาอังกฤษ จะช่วยให้คุณแสดงสมมติฐานและผลลัพธ์ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ บทความนี้ให้ความรู้ทั้งหมดเกี่ยวกับโครงสร้าง การใช้งาน หมายเหตุ และรูปแบบต่างๆ ของ If Clause Type 1 ซึ่งช่วยให้คุณใช้งานได้อย่างคล่องแคล่วในทุกบริบท

5/5 - (1 vote)
Ellie
Ellie
ฉันชื่อเอลลี - นักรบ IELTS 6.5! ด้วยความรู้ว่าการเดินทางเพื่อพิชิต IELTS นั้นยากมาก ฉันจึงอยากแบ่งปันความรู้ เอกสาร และประสบการณ์อันมีค่าทั้งหมดของฉันกับทุกคนที่รักความฝันที่จะพิชิต IELTS มา "บดขยี้" IELTS ไปด้วยกัน!

รายการบทความ

บางทีคุณอาจสนใจ

ประโยคปฏิเสธ ภาษาอังกฤษ

10+ โครงสร้างประโยคปฏิเสธภาษาอังกฤษที่ใช้กันทั่วไป

0
คุณกำลังประสบปัญหาในการใช้ประโยคปฏิเสธ ภาษาอังกฤษหรือไม่? บทความนี้จะเป็นคู่มือที่มีประโยชน์สำหรับคุณ โดยให้ข้อมูลครบถ้วนเกี่ยวกับโครงสร้างประโยคปฏิเสธที่พบบ่อยที่สุดพร้อมแบบฝึกหัดใช้งานเพื่อช่วยให้คุณฝึกฝนได้อย่างมีประสิทธิภาพ มาค้นพบกันเลย! I. ประโยคปฏิเสธ ภาษาอังกฤษคืออะไร? ประโยคปฏิเสธ ภาษาอังกฤษใช้เพื่อแสดงความหมายที่ตรงกันข้ามกับประโยคยืนยัน แสดงถึงการไม่มี ไม่เกิดขึ้น หรือไม่เป็นความจริงของเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่ง โครงสร้างประโยคปฏิเสธสร้างขึ้นโดยการใช้คำปฏิเสธ เช่น "not", "no", "never", "none", ร่วมกับองค์ประกอบอื่นๆ ในประโยค ตัวอย่างใหม่: My brother does not play...
ประโยคความซ้อน

ประโยคความซ้อนคืออะไร? มีประเภทของ Complex Sentence อะไรบ้าง?

0
คุณกำลังศึกษาเกี่ยวกับประโยคความซ้อนในภาษาอังกฤษหรือไม่? บทความนี้จะมอบความรู้ที่ครบถ้วนเกี่ยวกับโครงสร้าง, วิธีการใช้, และประเภทของ Complex Sentence ที่พบบ่อย. การเข้าใจลึกซึ้งเกี่ยวกับประโยคความซ้อนจะช่วยให้คุณสามารถแสดงออกภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่วและเป็นธรรมชาติยิ่งขึ้น. I. ประโยคความซ้อนในภาษาอังกฤษคืออะไร? ประโยคความซ้อนในภาษาอังกฤษ (Complex sentence) เป็นรูปแบบของประโยคที่มีมาตราอิสระหนึ่งหรือมากกว่า และมาตราที่ขึ้นตรงอย่างน้อยหนึ่งมาตรา. ซึ่งมาตราเหล่านี้ถูกรวมกันด้วยคำสันธานหรือมาตราข้อจำกัด. ในนั้น: มาตราอิสระคือมาตราที่สามารถยืนอยู่คนเดียวเป็นประโยคได้. มาตราที่ขึ้นตรงไม่สามารถยืนอยู่คนเดียวเป็นประโยคได้. ตัวอย่าง: If you study hard, you will pass...
Tense ทั้ง 12

Tense ทั้ง 12 รูปแบบเวลาในภาษาอังกฤษ: คำนิยาม, สูตร, และวิธีการใช้

0
เราจะบอกคุณสูตร, วิธีการใช้, และสัญญาณการรู้จักทั้ง 12 รูปแบบเวลาในภาษาอังกฤษที่ง่ายมากๆ ที่นี่เพื่อช่วยให้คุณคว้าคะแนนสูงได้ในทุกการสอบภาษาอังกฤษ การเรียนรู้และจำกัดความรู้ด้านไวยากรณ์นี้จะช่วยให้คุณสามารถเพิ่มคะแนนได้อย่างมากในการทดสอบจริง แล้วความรู้สุดยอดเหล่านั้นคืออะไร, มาดูรายละเอียดในบทความด้านล่างนี้กันเถอะ! I. ปัจจุบันง่าย – Simple Present Tense 1. คำนิยาม ปัจจุบันง่าย (Simple present tense) ใช้เพื่อแสดงความจริงที่ชัดเจนหรือการกระทำที่เกิดขึ้นซ้ำๆ ตามประเพณี, กิจวัตรประจำวัน, หรือความสามารถ 2. สูตรปัจจุบันง่าย ประเภทประโยค สำหรับกริยาทั่วไป สำหรับกริยา "to...
If Clause Type 0

ประโยค If Clause Type 0 (Zero conditional): สูตร, การใช้งาน, แบบฝึกหัด

0
คุณกำลังศึกษาเกี่ยวกับ If Clause Type 0 - หนึ่งในโครงสร้างประโยคเงื่อนไขที่สำคัญในภาษาอังกฤษ? บทความนี้จะให้ความรู้เต็มรูปแบบเกี่ยวกับโครงสร้าง, การใช้งาน และแบบฝึกหัดเกี่ยวกับ If Clause Type 0 เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างชำนาญในการสื่อสารและการเขียน มาติดตามกันเลย! I. ประโยค If Clause Type 0 คืออะไร? If Clause Type...
Past Perfect Continuous

เรียนรู้รายละเอียด Past Perfect Continuous Tense ในภาษาอังกฤษ

0
คุณกำลังพบปัญหาในการใช้ Past Perfect Continuous ในภาษาอังกฤษหรือไม่? บทความนี้จะให้ข้อมูลที่จำเป็นทั้งหมดเกี่ยวกับรูปแบบนี้ ตั้งแต่คำนิยาม โครงสร้าง วิธีการใช้ สัญญาณในการตรวจสอบ ไปจนถึงตัวอย่างและแบบฝึกหัดที่ใช้งานได้ มาค้นพบกันเลยเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของคุณ! I. Past Perfect Continuous คืออะไร? Past Perfect Continuous เป็นรูปเวลาหนึ่งในภาษาอังกฤษที่ใช้แสดงถึงการกระทำที่เริ่มต้นในอดีต ดำเนินต่อเนื่องไปสักระยะหนึ่งและสิ้นสุดลงในช่วงเวลาหนึ่งในอดีต ตัวอย่างการใช้ Past Perfect Continuous: I...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

โพสต์ใหม่

10+ โครงสร้างประโยคปฏิเสธภาษาอังกฤษที่ใช้กันทั่วไป

Grammar
Read more