Modal verbs คืออะไร? วิธีการใช้กริยาช่วยและแบบฝึกหัดพร้อมคำตอบ

คุณกำลังประสบปัญหาในการเรียนรู้ Modal verbs – กริยาช่วยในภาษาอังกฤษหรือไม่? บทความนี้จะเป็นกุญแจสำคัญในการช่วยคุณเอาชนะหัวข้อไวยากรณ์สำคัญนี้อย่างมีประสิทธิภาพ มาร่วมค้นพบความรู้และแบบฝึกหัดที่มีประโยชน์เกี่ยวกับ Modal verbs กันเลย!

Modal verbs
Modal verbs

I. Modal Verbs มีอะไรบ้าง?

กริยาช่วย (Modal Verbs) หรือที่เรียกว่า กริยาช่วยหรือกริยาแสดงความรู้สึก มีหน้าที่แสดงความจำเป็นและหมายความในประโยค รวมถึงความสามารถ การอนุญาต ความจำเป็น การคาดการณ์ และอื่นๆ ประกอบด้วย “3 ไม่”:

 • ไม่เติม “s/es” หลังจากประธานบุคคลที่สามเอกพจน์
 • ไม่เติม “-s”, “-ed”, “-ing” หลังจากกริยาช่วย
 • ไม่ใช้กริยาช่วย “don’t/ doesn’t/ didn’t” ในประโยคปฏิเสธ

ตารางสรุปกริยาช่วยในภาษาอังกฤษ:

ลำดับ กริยาช่วย คำแปล ตัวอย่าง
1 Can สามารถ A person can accept the challenge.
2 Could สามารถ (ในอดีต) She could play the piano when she was young.
3 May อาจ You may start your presentation now.
4 Might อาจ (ความเป็นไปได้น้อยกว่า may) It might snow tonight.
5 Must ต้อง All passengers must wear a seatbelt.
6 Shall จะ (ใช้ในคำถามหรือข้อเสนอ) Shall I open the window?
7 Will จะ They will announce the results tomorrow.
8 Would จะ (ใช้ในเงื่อนไข) I would go if I had time.
9 Should ควร You should check your answers before submitting.

II. โครงสร้างของกริยาช่วย (Modal Verbs)

 • โครงสร้างทั่วไปของกริยาช่วย:

แม้ว่าแต่ละกริยาช่วยจะมีความหมายที่แตกต่างกันเมื่อใช้ในประโยค แต่ส่วนใหญ่จะใช้ตามโครงสร้างดังนี้:

ประโยคยืนยัน: S + Modal Verbs + V-inf + (O)

ประโยคปฏิเสธ: S + Modal Verbs + not + V-inf + (O)

ประโยคคำถาม: Modal Verbs + S + V-inf + (O)?

 • ประโยคถูกกริยาช่วย:

ถ้าประโยคหรือประธานถูกเขียนในรูป passive, กริยาช่วยในประโยคยังคงเหมือนเดิม คุณแค่ต้องเติม “be” และอดีตพยากรณ์หลังกริยาช่วยเพื่อจบประโยค

ประโยคถูกกริยาช่วย:

S + Modal Verbs + Be + V-ed/V3 (+ by + O)

ตัวอย่าง:

 • The project must be completed by next Monday.
 • A decision might be made by the committee soon.
 • Is the document supposed to be signed before submission?
ครงสร้างของกริยาช่วย (Modal Verbs)
ครงสร้างของกริยาช่วย (Modal Verbs)

III. การจำแนกประเภทของกริยาช่วยหลัก

 • ความสามารถ: can/ could/ be able to
 • คำแนะนำ: must/ should/ ought to/ could
 • ความจำเป็นและความต้องการ: must/ have to/ need
 • ความแน่นอนและความเป็นไปได้: will/ would/ may/ might/ can/ could ต่อไปนี้เราจะมาดูรายละเอียดของแต่ละประเภทของกริยาช่วยกัน.

1. กริยาช่วยที่แสดงถึงความสามารถ: can/ could/ be able to

เราใช้กริยาช่วย can, could, be able to เพื่อพูดถึงความสามารถของบุคคล. ในกรณีของ be able to สามารถใช้กับทุกช่วงเวลา (ใช้กับคำกริยา “be”):

 • การใช้ 1: I can sing = I know how to sing (ในปัจจุบันเราใช้ can และ be able to). ตัวอย่าง: Adults can understand complex topics, but they might not be able to explain them simply.
 • การใช้ 2: ในอดีตเราใช้ could และ be able to. ตัวอย่าง: She could speak French or she was able to communicate during her stay in France.

2. กริยาช่วยที่แสดงคำแนะนำ: must/ should/ ought to/ could

การใช้และฟังก์ชันของกริยาช่วยในแต่ละสถานการณ์:

ฟังก์ชัน ตัวอย่าง
แสดงถึงสิ่งที่ถูกต้อง, เหมาะสม, เฉพาะเมื่อวิพากษ์วิจารณ์การกระทำของผู้อื่น You shouldn’t smoke in non-smoking areas.
ให้หรือขอคำแนะนำ You should check the weather forecast before going out.
ให้คำแนะนำ You ought to drink more water during the summer.
กริยาช่วยที่แสดงคำแนะนำ: must/ should/ ought to/ could
กริยาช่วยที่แสดงคำแนะนำ: must/ should/ ought to/ could

3. กริยาช่วยที่แสดงความจำเป็นและความต้องการ: must/ have to/ need

คู่กริยาช่วยที่มักเข้าใจผิด: must และ have to

รูปบวก:

 • Must: ความต้องการมาจากตัวผู้พูด (เป็นความปรารถนาและความรู้สึกของผู้พูด)
 • Have to: ความต้องการเนื่องจากสถานการณ์หรือเงื่อนไขภายนอก (กฎหมาย, ข้อบังคับ…)

รูปปฏิเสธ:

 • Mustn’t: แสดงถึงการห้าม (หากทำจะมีผลกระทบ)
 • Don’t have to = don’t need to: ไม่จำเป็น (หากทำก็ยังไม่เป็นไร)

กริยาช่วย “Need”: นอกจากการใช้เป็นกริยาปกติแล้ว need ยังมีในรูปแบบกริยาช่วยที่มีความหมายเหมือนกับ “have to”.

ตัวอย่าง: You needn’t worry about the details.

 1. กริยาช่วยที่แสดงความแน่นอนและความเป็นไปได้: will/ would/ may/ might/ can/ could

เป็นกริยาช่วยที่แสดงระดับความแน่นอนหรือความเป็นไปได้ของประโยค รูปแบบนี้มีการใช้งานมากที่สุดในการสอบ IELTS และยังเป็นรูปแบบที่ผู้เข้าสอบใช้ผิดพลาดมากที่สุด. นี่คือสองข้อผิดพลาดที่ควรหลีกเลี่ยงในการเขียน IELTS:

 • ข้อผิดพลาด 1: การยืนยันมุมมองส่วนตัวอย่างสุดขั้ว
 • ข้อผิดพลาด 2: การยืนยันการคาดการณ์/แนะนำอย่างสุดขั้ว

IV. แบบฝึกหัด Modal Verbs พร้อม เฉลย

แบบฝึกหัดที่ 1: เติมคำกริยาช่วยที่เหมาะสมลงในช่องว่าง

 1. I ______ speak three languages fluently.
 2. You ______ finish your homework before going to the movies.
 3. She ______ be able to sing when she was a child.
 4. We ______ not smoke in public places.
 5. They ______ visit their grandparents next weekend. 

แบบฝึกหัดที่ 2: เลือกคำตอบที่ถูกต้องเพื่อเติมประโยคให้สมบูรณ์:

 1. ______ you like to go to the beach this weekend?
  • A. Would
  • B. Should
  • C. Could
  • D. Must
 2. She ______ be very tired because she worked all day.
  • A. must
  • B. may
  • C. could
  • D. can
 3. You ______ not copy other people’s work. It’s cheating.
  • A. must
  • B. may
  • C. could
  • D. shouldn’t
 4. I ______ play the piano when I was five years old.
  • A. could
  • B. was able to
  • C. can
  • D. both B and C
 5. The doctor ______ you take these pills three times a day.
  • A. must
  • B. have to
  • C. need
  • D. all of the above
คำตอบ:

แบบฝึกหัดที่ 1:

 1. can
 2. must
 3. could
 4. must not
 5. will

แบบฝึกหัดที่ 2:

 1. A. Would
 2. A. must
 3. D. shouldn’t
 4. D. both B and C
 5. D. all of the above

Modal verbs เป็นส่วนสำคัญในไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ หวังว่าบทความนี้จะช่วยให้คุณเข้าใจมากขึ้นเกี่ยวกับวิธีการใช้งานและฟังก์ชันของกริยาช่วย อย่าลืมฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอเพื่อเอาชนะ Modal verbs และปรับปรุงทักษะภาษาอังกฤษของคุณนะคะ!

Rate this post
Ellie
Ellie
ฉันชื่อเอลลี - นักรบ IELTS 6.5! ด้วยความรู้ว่าการเดินทางเพื่อพิชิต IELTS นั้นยากมาก ฉันจึงอยากแบ่งปันความรู้ เอกสาร และประสบการณ์อันมีค่าทั้งหมดของฉันกับทุกคนที่รักความฝันที่จะพิชิต IELTS มา "บดขยี้" IELTS ไปด้วยกัน!

รายการบทความ

บางทีคุณอาจสนใจ

ประโยคปฏิเสธ ภาษาอังกฤษ

10+ โครงสร้างประโยคปฏิเสธภาษาอังกฤษที่ใช้กันทั่วไป

0
คุณกำลังประสบปัญหาในการใช้ประโยคปฏิเสธ ภาษาอังกฤษหรือไม่? บทความนี้จะเป็นคู่มือที่มีประโยชน์สำหรับคุณ โดยให้ข้อมูลครบถ้วนเกี่ยวกับโครงสร้างประโยคปฏิเสธที่พบบ่อยที่สุดพร้อมแบบฝึกหัดใช้งานเพื่อช่วยให้คุณฝึกฝนได้อย่างมีประสิทธิภาพ มาค้นพบกันเลย! I. ประโยคปฏิเสธ ภาษาอังกฤษคืออะไร? ประโยคปฏิเสธ ภาษาอังกฤษใช้เพื่อแสดงความหมายที่ตรงกันข้ามกับประโยคยืนยัน แสดงถึงการไม่มี ไม่เกิดขึ้น หรือไม่เป็นความจริงของเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่ง โครงสร้างประโยคปฏิเสธสร้างขึ้นโดยการใช้คำปฏิเสธ เช่น "not", "no", "never", "none", ร่วมกับองค์ประกอบอื่นๆ ในประโยค ตัวอย่างใหม่: My brother does not play...
ประโยคความซ้อน

ประโยคความซ้อนคืออะไร? มีประเภทของ Complex Sentence อะไรบ้าง?

0
คุณกำลังศึกษาเกี่ยวกับประโยคความซ้อนในภาษาอังกฤษหรือไม่? บทความนี้จะมอบความรู้ที่ครบถ้วนเกี่ยวกับโครงสร้าง, วิธีการใช้, และประเภทของ Complex Sentence ที่พบบ่อย. การเข้าใจลึกซึ้งเกี่ยวกับประโยคความซ้อนจะช่วยให้คุณสามารถแสดงออกภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่วและเป็นธรรมชาติยิ่งขึ้น. I. ประโยคความซ้อนในภาษาอังกฤษคืออะไร? ประโยคความซ้อนในภาษาอังกฤษ (Complex sentence) เป็นรูปแบบของประโยคที่มีมาตราอิสระหนึ่งหรือมากกว่า และมาตราที่ขึ้นตรงอย่างน้อยหนึ่งมาตรา. ซึ่งมาตราเหล่านี้ถูกรวมกันด้วยคำสันธานหรือมาตราข้อจำกัด. ในนั้น: มาตราอิสระคือมาตราที่สามารถยืนอยู่คนเดียวเป็นประโยคได้. มาตราที่ขึ้นตรงไม่สามารถยืนอยู่คนเดียวเป็นประโยคได้. ตัวอย่าง: If you study hard, you will pass...
Tense ทั้ง 12

Tense ทั้ง 12 รูปแบบเวลาในภาษาอังกฤษ: คำนิยาม, สูตร, และวิธีการใช้

0
เราจะบอกคุณสูตร, วิธีการใช้, และสัญญาณการรู้จักทั้ง 12 รูปแบบเวลาในภาษาอังกฤษที่ง่ายมากๆ ที่นี่เพื่อช่วยให้คุณคว้าคะแนนสูงได้ในทุกการสอบภาษาอังกฤษ การเรียนรู้และจำกัดความรู้ด้านไวยากรณ์นี้จะช่วยให้คุณสามารถเพิ่มคะแนนได้อย่างมากในการทดสอบจริง แล้วความรู้สุดยอดเหล่านั้นคืออะไร, มาดูรายละเอียดในบทความด้านล่างนี้กันเถอะ! I. ปัจจุบันง่าย – Simple Present Tense 1. คำนิยาม ปัจจุบันง่าย (Simple present tense) ใช้เพื่อแสดงความจริงที่ชัดเจนหรือการกระทำที่เกิดขึ้นซ้ำๆ ตามประเพณี, กิจวัตรประจำวัน, หรือความสามารถ 2. สูตรปัจจุบันง่าย ประเภทประโยค สำหรับกริยาทั่วไป สำหรับกริยา "to...
If Clause Type 0

ประโยค If Clause Type 0 (Zero conditional): สูตร, การใช้งาน, แบบฝึกหัด

0
คุณกำลังศึกษาเกี่ยวกับ If Clause Type 0 - หนึ่งในโครงสร้างประโยคเงื่อนไขที่สำคัญในภาษาอังกฤษ? บทความนี้จะให้ความรู้เต็มรูปแบบเกี่ยวกับโครงสร้าง, การใช้งาน และแบบฝึกหัดเกี่ยวกับ If Clause Type 0 เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างชำนาญในการสื่อสารและการเขียน มาติดตามกันเลย! I. ประโยค If Clause Type 0 คืออะไร? If Clause Type...
Past Perfect Continuous

เรียนรู้รายละเอียด Past Perfect Continuous Tense ในภาษาอังกฤษ

0
คุณกำลังพบปัญหาในการใช้ Past Perfect Continuous ในภาษาอังกฤษหรือไม่? บทความนี้จะให้ข้อมูลที่จำเป็นทั้งหมดเกี่ยวกับรูปแบบนี้ ตั้งแต่คำนิยาม โครงสร้าง วิธีการใช้ สัญญาณในการตรวจสอบ ไปจนถึงตัวอย่างและแบบฝึกหัดที่ใช้งานได้ มาค้นพบกันเลยเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของคุณ! I. Past Perfect Continuous คืออะไร? Past Perfect Continuous เป็นรูปเวลาหนึ่งในภาษาอังกฤษที่ใช้แสดงถึงการกระทำที่เริ่มต้นในอดีต ดำเนินต่อเนื่องไปสักระยะหนึ่งและสิ้นสุดลงในช่วงเวลาหนึ่งในอดีต ตัวอย่างการใช้ Past Perfect Continuous: I...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

โพสต์ใหม่

10+ โครงสร้างประโยคปฏิเสธภาษาอังกฤษที่ใช้กันทั่วไป

Grammar
Read more