เรียนรู้รายละเอียด Past Perfect Continuous Tense ในภาษาอังกฤษ

คุณกำลังพบปัญหาในการใช้ Past Perfect Continuous ในภาษาอังกฤษหรือไม่? บทความนี้จะให้ข้อมูลที่จำเป็นทั้งหมดเกี่ยวกับรูปแบบนี้ ตั้งแต่คำนิยาม โครงสร้าง วิธีการใช้ สัญญาณในการตรวจสอบ ไปจนถึงตัวอย่างและแบบฝึกหัดที่ใช้งานได้ มาค้นพบกันเลยเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของคุณ!

Past Perfect Continuous
Past Perfect Continuous

I. Past Perfect Continuous คืออะไร?

Past Perfect Continuous เป็นรูปเวลาหนึ่งในภาษาอังกฤษที่ใช้แสดงถึงการกระทำที่เริ่มต้นในอดีต ดำเนินต่อเนื่องไปสักระยะหนึ่งและสิ้นสุดลงในช่วงเวลาหนึ่งในอดีต

ตัวอย่างการใช้ Past Perfect Continuous:

 • I had been working at a multinational company for five years before I moved to another country. (ฉันทำงานอยู่ที่บริษัทข้ามชาติมาแล้วห้าปีก่อนที่ฉันจะย้ายไปอยู่ประเทศอื่น)
 • Before coming here, I had been studying at a university for three years. (ก่อนที่จะมาที่นี่ ฉันเรียนที่มหาวิทยาลัยมาแล้วสามปี)
Past Perfect Continuous คืออะไร?
Past Perfect Continuous คืออะไร?

II. โครงสร้างของ Past Perfect Continuous

  โครงสร้าง ตัวอย่าง
การยืนยัน S + had not / hadn’t + been + V-ing
 • John hadn’t been waiting for the interview when the manager arrived. (จอห์นไม่ได้รอสัมภาษณ์ตอนที่ผู้จัดการมาถึง)
 • They hadn’t been traveling before they decided to stay home. (พวกเขาไม่ได้เดินทางก่อนที่จะตัดสินใจอยู่บ้าน)
  S + had + been + V-ing +…
 • She had been working in the laboratory for several hours before the experiment succeeded. (เธอทำงานอยู่ในห้องทดลองมาหลายชั่วโมงก่อนที่การทดลองจะสำเร็จ)
 • Mike had been studying at the library for five hours before he took a break. (ไมค์เรียนอยู่ที่ห้องสมุดมาห้าชั่วโมงก่อนที่เขาจะพัก)
รูปคำถาม
 • คำถามแบบ Yes/No

โครงสร้างคำถาม: Had + S + been + V-ing +…

คำตอบ:

Yes, S + had.

No, S + hadn’t.

 • คำถามแบบ Wh-

โครงสร้างคำถาม: WH-word + had + S + been + V-ing +…?

คำตอบ: S + had + been + V-ing…

ตัวอย่าง 1:

A: Had they been working on the project when you arrived? (พวกเขากำลังทำโปรเจกต์อยู่เมื่อคุณมาถึงหรือไม่?)

B: No, they hadn’t. (ไม่, พวกเขาไม่ได้ทำ)

ตัวอย่าง 2:

What had you been doing before the meeting started? (คุณทำอะไรอยู่ก่อนที่การประชุมจะเริ่ม?)

I had been preparing the presentation before the meeting started. (ฉันกำลังเตรียมการนำเสนอก่อนที่การประชุมจะเริ่ม)

บันทึก:

“S + had” สำหรับทุกวิชา โดยไม่คำนึงถึงพหูพจน์/เอกพจน์ของ S เช่น Present Perfect Continue

III. สัญญาณที่ช่วยให้รู้ว่าใช้ Past Perfect Continuous

คุณสามารถระบุ Past Perfect Continuous ได้ง่าย ๆ โดยสังเกตคำเชื่อมเกี่ยวกับเวลาที่ปรากฏในประโยค เช่น

 • For
 • Since
 • When
 • How long
 • Until then
 • By the time
 • Prior to that time
 • Before, after และอื่น ๆ…

IV. Past Perfect Continuous ใช้ยังไง?

มี 6 วิธีในการใช้ Past Perfect Continuous ดังนี้:

โดยใช้ ตัวอย่างเช่น
ใช้แสดงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและดำเนินไปอย่างต่อเนื่องก่อนเหตุการณ์หรือจุดเวลาอื่นในอดีต ตัวอย่างสำหรับการทดสอบ IELTS Speaking “Describe your family member”.

“Before retiring, my father had been working tirelessly in the finance sector.” => การกระทำ “ทำงานอย่างไม่ลดละ” ของพ่อฉันเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องก่อนเขาจะเกษียณอายุ

ใช้แสดงผลลัพธ์ของกิจกรรมในอดีต Her health deteriorated because she had been ignoring her symptoms. => แสดงว่า “สุขภาพทรุดโทรม” เกิดขึ้นเพราะ “เธอไม่สนใจอาการของเธอ”.
ใช้แสดงการกระทำที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องก่อนการกระทำอื่นในอดีต He had been saving money diligently when he decided to buy the house. (เขาเก็บเงินอย่างขยันขันแข็งเมื่อตัดสินใจซื้อบ้าน)
ใช้แสดงการกระทำที่เกิดขึ้นเพื่อเตรียมการสำหรับการกระทำอื่น Sarah and John had been planning their trip to Europe for months before they finally left. (ซาราห์และจอห์นวางแผนการเดินทางไปยุโรปเป็นเวลาหลายเดือนก่อนออกเดินทางในที่สุด)
เน้นการกระทำที่มีผลในอดีต By noon, I was completely drained because I had been preparing the project report all morning. (ตอนเที่ยงฉันหมดแรงเพราะเตรียมรายงานโครงการมาตลอดเช้า)
ใช้ในประโยคเงื่อนไขประเภทที่ 3 If he had been focusing more on his studies, he might have scored higher on the test. (หากเขามุ่งความสนใจไปที่การเรียนมากขึ้น เขาอาจจะได้คะแนนสูงกว่าในการทดสอบ)

V. Past Perfect Continuous Tense ตัวอย่างประโยค

ด้านล่างนี้คือประโยคตัวอย่าง 10 ประโยคเกี่ยวกับ Past Perfect Continuous Tense เพื่อใช้อ้างอิง:

 1. I had been studying for two hours when I finally finished the assignment. (ฉันอ่านหนังสือมาสองชั่วโมงแล้ว ในที่สุดฉันก็ทำการบ้านเสร็จ)
 2. The train had already left by the time I arrived at the station. (รถไฟออกไปแล้วตอนที่ฉันมาถึงสถานี)
 3. She had been crying for hours when I found her. (เธอร้องไห้มานานหลายชั่วโมงแล้วตอนที่ฉันเจอเธอ)
 4. We had been lost for days before we found our way back home. (เราหลงทางมาหลายวันแล้ว ก่อนที่เราจะเจอทางกลับบ้าน)
 5. He had been studying English for years before he moved to England. (เขาเรียนภาษาอังกฤษมาหลายปีก่อนที่เขาจะย้ายไปอังกฤษ)
 6. I had been waiting in line for 30 minutes when it started to rain. (ฉันยืนรอคิวมา 30 นาทีแล้ว ฝนก็เริ่มตก)
 7. She had been working on the project for months when she finally got a breakthrough. (เธอทำงานในโครงการนี้มาหลายเดือนแล้ว ในที่สุดเธอก็ประสบความสำเร็จ)
 8. We had been planning our vacation for months when we had to cancel it at the last minute. (เราวางแผนการพักร้อนกันมาหลายเดือนแล้ว แต่สุดท้ายเราต้องยกเลิก)
 9. I had been saving money for a new car when I lost my job. (ฉันเก็บเงินซื้อรถใหม่มาหลายเดือนแล้ว แต่ฉันก็ตกงาน)
 10. They had been arguing for hours when I finally stepped in to mediate. (พวกเขาเถียงกันมาหลายชั่วโมงแล้ว ในที่สุดฉันก็เข้ามาไกล่เกลี่ย)
Past Perfect Continuous Tense ตัวอย่างประโยค
Past Perfect Continuous Tense ตัวอย่างประโยค

VI. แบบฝึกหัดเรื่อง Past Perfect Continuous Tense

แบบฝึกหัดที่ 1: กรอกข้อมูลลงในช่องว่างตามคำแนะนำในวงเล็บ

 1. I (study) ______ for two hours when I took a break.
 2. The food (not be) ______ ready when we arrived at the restaurant.
 3. She (not wait) ______ for me for long when I got there.
 4. They (live) ______ in Hanoi for five years when they decided to move to Ho Chi Minh City.
 5. I (work) ______ on the computer all day when I realized it was time to go to bed.

แบบฝึกหัดที่ 2: กรอกคำกริยาในวงเล็บให้ถูกต้อง

 1. When I (arrive) ______ at the party, everyone (dance) ______ for hours.
 2. She (not finish) ______ her homework yet when her teacher (call) ______ her name.
 3. They (walk) ______ for miles before they (find) ______ their way home.
 4. I (not see) ______ him for years when I (run into) ______ him at the supermarket yesterday.
 5. We (wait) ______ in line for 30 minutes when it (start) ______ to rain.

บทที่ 3: เลือกคำตอบที่ถูกต้อง

 1. When I (see) ______ her, she (cry) ______ for hours.
  1. (a) saw, had been crying
  2. (b) had seen, was crying
  3. (c) saw, was crying
 2. I (study) ______ English for five years before I (move) ______ to England.
  1. had been studying, moved
  2. had studied, move
  3. studied, have moved
 3. By the time the bus (arrive) ______, I (wait) ______ for two hours.
 1. arrived, had been waiting
 2. had arrived, was waiting
 3. arrive, have been waiting
 1. She (not be) ______ ready when I (come) ______ to pick her up.
 1. wasn’t, came
 2. hadn’t been, came
 3. wasn’t, had come
 1. I (work) ______ on the project for weeks when I finally (finish) ______ it.
 1. had been working, finished
 2. had worked, finish
 3. worked, had finished

คำตอบ:

บทที่ 1:

 1. had been studying
 2. wasn’t ready
 3. hadn’t been waiting
 4. had been living
 5. had been working

บทที่ 2:

 1. arrived, had been dancing
 2. hadn’t finished, called
 3. had been walking, found
 4. hadn’t seen, ran into
 5. had been waiting, started

บทที่ 3:

 1. (a) saw, had been crying
 2. (a) had been studying, moved
 3. (a) arrived, had been waiting
 4. (b) hadn’t been, came
 5. (a) had been working, finished

Past Perfect Continuous Tense เป็นกาลสำคัญในภาษาอังกฤษที่ช่วยให้คุณอธิบายการกระทำที่เกิดขึ้นในอดีตได้อย่างชัดเจนและแม่นยำ หวังว่าบทความนี้จะให้ข้อมูลที่จำเป็นทั้งหมดเกี่ยวกับกาลนี้แก่คุณ ฝึกฝนเป็นประจำเพื่อใช้ Past Perfect Continuous ได้อย่างคล่องแคล่ว!

5/5 - (1 vote)
Ellie
Ellie
ฉันชื่อเอลลี - นักรบ IELTS 6.5! ด้วยความรู้ว่าการเดินทางเพื่อพิชิต IELTS นั้นยากมาก ฉันจึงอยากแบ่งปันความรู้ เอกสาร และประสบการณ์อันมีค่าทั้งหมดของฉันกับทุกคนที่รักความฝันที่จะพิชิต IELTS มา "บดขยี้" IELTS ไปด้วยกัน!

รายการบทความ

บางทีคุณอาจสนใจ

ประโยคปฏิเสธ ภาษาอังกฤษ

10+ โครงสร้างประโยคปฏิเสธภาษาอังกฤษที่ใช้กันทั่วไป

0
คุณกำลังประสบปัญหาในการใช้ประโยคปฏิเสธ ภาษาอังกฤษหรือไม่? บทความนี้จะเป็นคู่มือที่มีประโยชน์สำหรับคุณ โดยให้ข้อมูลครบถ้วนเกี่ยวกับโครงสร้างประโยคปฏิเสธที่พบบ่อยที่สุดพร้อมแบบฝึกหัดใช้งานเพื่อช่วยให้คุณฝึกฝนได้อย่างมีประสิทธิภาพ มาค้นพบกันเลย! I. ประโยคปฏิเสธ ภาษาอังกฤษคืออะไร? ประโยคปฏิเสธ ภาษาอังกฤษใช้เพื่อแสดงความหมายที่ตรงกันข้ามกับประโยคยืนยัน แสดงถึงการไม่มี ไม่เกิดขึ้น หรือไม่เป็นความจริงของเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่ง โครงสร้างประโยคปฏิเสธสร้างขึ้นโดยการใช้คำปฏิเสธ เช่น "not", "no", "never", "none", ร่วมกับองค์ประกอบอื่นๆ ในประโยค ตัวอย่างใหม่: My brother does not play...
ประโยคความซ้อน

ประโยคความซ้อนคืออะไร? มีประเภทของ Complex Sentence อะไรบ้าง?

0
คุณกำลังศึกษาเกี่ยวกับประโยคความซ้อนในภาษาอังกฤษหรือไม่? บทความนี้จะมอบความรู้ที่ครบถ้วนเกี่ยวกับโครงสร้าง, วิธีการใช้, และประเภทของ Complex Sentence ที่พบบ่อย. การเข้าใจลึกซึ้งเกี่ยวกับประโยคความซ้อนจะช่วยให้คุณสามารถแสดงออกภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่วและเป็นธรรมชาติยิ่งขึ้น. I. ประโยคความซ้อนในภาษาอังกฤษคืออะไร? ประโยคความซ้อนในภาษาอังกฤษ (Complex sentence) เป็นรูปแบบของประโยคที่มีมาตราอิสระหนึ่งหรือมากกว่า และมาตราที่ขึ้นตรงอย่างน้อยหนึ่งมาตรา. ซึ่งมาตราเหล่านี้ถูกรวมกันด้วยคำสันธานหรือมาตราข้อจำกัด. ในนั้น: มาตราอิสระคือมาตราที่สามารถยืนอยู่คนเดียวเป็นประโยคได้. มาตราที่ขึ้นตรงไม่สามารถยืนอยู่คนเดียวเป็นประโยคได้. ตัวอย่าง: If you study hard, you will pass...
Tense ทั้ง 12

Tense ทั้ง 12 รูปแบบเวลาในภาษาอังกฤษ: คำนิยาม, สูตร, และวิธีการใช้

0
เราจะบอกคุณสูตร, วิธีการใช้, และสัญญาณการรู้จักทั้ง 12 รูปแบบเวลาในภาษาอังกฤษที่ง่ายมากๆ ที่นี่เพื่อช่วยให้คุณคว้าคะแนนสูงได้ในทุกการสอบภาษาอังกฤษ การเรียนรู้และจำกัดความรู้ด้านไวยากรณ์นี้จะช่วยให้คุณสามารถเพิ่มคะแนนได้อย่างมากในการทดสอบจริง แล้วความรู้สุดยอดเหล่านั้นคืออะไร, มาดูรายละเอียดในบทความด้านล่างนี้กันเถอะ! I. ปัจจุบันง่าย – Simple Present Tense 1. คำนิยาม ปัจจุบันง่าย (Simple present tense) ใช้เพื่อแสดงความจริงที่ชัดเจนหรือการกระทำที่เกิดขึ้นซ้ำๆ ตามประเพณี, กิจวัตรประจำวัน, หรือความสามารถ 2. สูตรปัจจุบันง่าย ประเภทประโยค สำหรับกริยาทั่วไป สำหรับกริยา "to...
If Clause Type 0

ประโยค If Clause Type 0 (Zero conditional): สูตร, การใช้งาน, แบบฝึกหัด

0
คุณกำลังศึกษาเกี่ยวกับ If Clause Type 0 - หนึ่งในโครงสร้างประโยคเงื่อนไขที่สำคัญในภาษาอังกฤษ? บทความนี้จะให้ความรู้เต็มรูปแบบเกี่ยวกับโครงสร้าง, การใช้งาน และแบบฝึกหัดเกี่ยวกับ If Clause Type 0 เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างชำนาญในการสื่อสารและการเขียน มาติดตามกันเลย! I. ประโยค If Clause Type 0 คืออะไร? If Clause Type...
Past Perfect tense

รูปแบบอดีตสมบูรณ์แบบ (Past Perfect tense) ในภาษาอังกฤษ

0
เคยไหมครับ? งงกับประโยคภาษาอังกฤษที่พูดถึงเหตุการณ์ในอดีตสองเหตุการณ์ เกิดขึ้นก่อนหลังกันอย่างไร? วันนี้เรามีตัวช่วยที่จะปลดล็อกความลับของ "รูปแบบอดีตสมบูรณ์แบบ (Past Perfect tense)" มาไขข้อสงสัย เรียนรู้วิธีใช้ ฝึกฝนทักษะ ผ่านบทความสุดละเอียด พร้อมตัวอย่างประโยคมากมาย เตรียมพร้อมสื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างมั่นใจ! I. Past Perfect Tense คืออะไร? Past Perfect Tense ใช้เพื่อแสดงการกระทำที่เกิดขึ้นก่อนและเสร็จสมบูรณ์โดยสมบูรณ์ก่อนจุดเวลาเฉพาะในอดีต จุดเวลานี้อาจแสดงด้วยเวลาเฉพาะ (เช่น 8...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

โพสต์ใหม่

10+ โครงสร้างประโยคปฏิเสธภาษาอังกฤษที่ใช้กันทั่วไป

Grammar
Read more