คำบุพบทที่บ่งบอกที่ตั้ง (Preposition Of Place): คำนิยามและวิธีการใช้งาน

Preposition of Place เป็นหัวข้อไวยากรณ์ที่สำคัญในภาษาอังกฤษ ช่วยให้ผู้เรียนสามารถบรรยายตำแหน่งหรือที่ตั้งของวัตถุและเหตุการณ์ได้อย่างแม่นยำ การเข้าใจการใช้งานเหล่านี้เป็นพื้นฐานที่จะช่วยให้คุณสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่วและธรรมชาติยิ่งขึ้น บทความนี้จะให้ความรู้เกี่ยวกับ Preposition of Place อย่างละเอียด ไปดูกันเลย!

Preposition of Place
Preposition of Place

I. Preposition of Place คืออะไร?

Preposition of Place เป็นคำหรือวลีที่ใช้เพื่อเชื่อมโยงคำนามหรือสรรพนามกับตำแหน่งที่ตั้งที่เฉพาะเจาะจงในพื้นที่ ช่วยให้ผู้ฟังหรือผู้อ่านเข้าใจตำแหน่งของวัตถุหรือเหตุการณ์ที่กล่าวถึงในประโยคได้ดียิ่งขึ้น

ตัวอย่าง:

 • The book is on the table. (หนังสืออยู่บนโต๊ะ.)
 • She is sitting in the chair. (เธอกำลังนั่งบนเก้าอี้.)
 • I live at 123 Main Street. (ฉันอาศัยอยู่ที่ 123 ถนนเมน.)

II. คำบุพบทแสดงตำแหน่งในภาษาอังกฤษ

มีคำบุพบทแสดงตำแหน่งหลายคำในภาษาอังกฤษ แต่คำบุพบทที่พบบ่อยที่สุดบางส่วนได้แก่:

Prepositions of place ความหมาย ตัวอย่าง
At บอกตำแหน่งที่เฉพาะเจาะจง เช่น เวลา สถานที่
 • I work at the office at 8 o’clock. (ฉันทำงานที่ออฟฟิศ 8 โมงเช้า)
In บอกตำแหน่งภายในวัตถุที่มีขอบเขต เช่น เมือง อาคาร ห้อง
 • The book is in the drawer. (หนังสืออยู่ในลิ้นชัก)
On บอกตำแหน่งบนพื้นผิวของวัตถุ สถานที่
 • The picture is hanging on the wall. (ภาพวาดแขวนอยู่บนผนัง)
Above บอกตำแหน่งเหนือวัตถุ
 • The plane is flying above the clouds. (เครื่องบินบินอยู่เหนือเมฆ)
Below บอกตำแหน่งใต้วัตถุ
 • The ball is rolling below the table. (ลูกบอลกลิ้งอยู่ใต้โต๊ะ)
Over บอกตำแหน่งเหนือวัตถุ (แบบครอบคลุม) หรือ ผ่านวัตถุ
 • The bird is flying over the house. (นกบินอยู่เหนือบ้าน)
Under บอกตำแหน่งใต้วัตถุ (แบบครอบคลุม)
 • I put the box under the table. (ฉันวางกล่องไว้ใต้โต๊ะ)
Near บอกตำแหน่งใกล้กับวัตถุ
 • The school is near my house. (โรงเรียนอยู่ใกล้บ้านฉัน)
By, Beside, Next to บอกตำแหน่งข้างๆ วัตถุ
 • The house is next to the store. (บ้านอยู่ติดกับร้านค้า)
Inside บอกตำแหน่งภายในวัตถุที่ปิดมิดชิด
 • I am sitting inside the car. (ฉันนั่งอยู่ภายในรถ)
Outside บอกตำแหน่งภายนอกวัตถุที่ปิดมิดชิด
 • The cat is playing outside the house. (แมวเล่นอยู่หน้าบ้าน)
Among บอกตำแหน่งอยู่ท่ามกลางกลุ่มวัตถุ
 • The dog is running among the trees. (สุนัขวิ่งอยู่ท่ามกลางต้นไม้)
Between บอกตำแหน่งอยู่ระหว่างวัตถุ 2 ชิ้น
 • I am standing between John and Peter. (ฉันยืนอยู่ระหว่างจอห์นกับปีเตอร์)
Against บอกตำแหน่งติดกับวัตถุ
 • I am sitting against the tree. (ฉันนั่งพิงต้นไม้)
In front of บอกตำแหน่งอยู่ด้านหน้าของวัตถุ
 • The car is parked in front of the house. (รถจอดอยู่หน้าบ้าน)
Behind บอกตำแหน่งอยู่ด้านหลัง
 • The cat is hiding behind the curtain. (แมวแอบอยู่หลังม่าน)
Opposite บอกตำแหน่งอยู่ตรงข้าม
 • My house is opposite the hospital. (บ้านของฉันอยู่ตรงข้ามโรงพยาบาล)
Across บอกตำแหน่งข้าม ผ่าน
 • The bridge is across the river. (สะพานอยู่ข้ามแม่น้ำ)
คำบุพบทแสดงตำแหน่งในภาษาอังกฤษ
คำบุพบทแสดงตำแหน่งในภาษาอังกฤษ

III. การใช้คำบุพบทแสดงสถานที่ (Prepositions of place)

1. คำบุพบท “in”

คำบุพบท “in” มีความหมายว่า “ใน” ใช้เมื่ออ้างถึงวัตถุหรือเหตุการณ์ใด ๆ ที่อยู่ในพื้นที่ที่กว้างขึ้นและถูกล้อมรอบด้วยพื้นที่นั้น

ต่อไปนี้คือ 4 วิธีใช้คำบุพบท “in”:

 • คำบุพบท “in” ใช้บ่งบอกตำแหน่งในพื้นที่ปิด เช่น ภายในวัตถุหนึ่ง ห้องหนึ่ง หรืออาคารหนึ่ง

ตัวอย่าง: He is in the room. (เขาอยู่ในห้องนั้น)

 • คำบุพบท “in” ใช้บ่งบอกตำแหน่งในพื้นที่กว้างขวาง

ตัวอย่าง: She lives in California. (เธออยู่ในแคลิฟอร์เนีย)

 • คำบุพบท “in” ใช้เพื่อบ่งชี้ทิศทางหรือใช้ในวลีที่บ่งบอกสถานที่: in the south/ north/ east/ west; in the front/ back/ middle…

ตัวอย่าง: They are in the north of Thailand. (พวกเขาอยู่ทางเหนือของประเทศไทย)

 • คำบุพบท “in” ใช้บ่งบอกตำแหน่งของวัตถุหรือเหตุการณ์ในอีกวัตถุหนึ่งที่เป็นนามธรรม, เช่น: in a line, in a queue, in a row (ในแถว, ในคิว, ในแนว)

ตัวอย่าง: Please, wait in a line. (กรุณารอในแถวนะคะ)

คำบุพบท “in”
คำบุพบท “in”

2. คำบุพบท “on” ในภาษาอังกฤษ

คำบุพบท “on” แปลว่า “บน” และใช้ในสถานการณ์ต่อไปนี้:

 • คำบุพบท “on” ใช้บ่งบอกตำแหน่งบนพื้นผิวกายภาพ เช่น บนโต๊ะ, บนผนัง, บนพื้น…

ตัวอย่าง: The books are on the table. (หนังสืออยู่บนโต๊ะ)

 • คำบุพบท “on” ใช้เพื่อบ่งบอกตำแหน่งที่ตั้งอยู่บนถนน.

ตัวอย่าง: The restaurant is on Maple Street. (ร้านอาหารตั้งอยู่บนถนนเมเปิล)

 • คำบุพบท “on” บ่งบอกตำแหน่งที่เกิดขึ้นในชั้นของอาคาร.

ตัวอย่าง: My office is on the second floor. (สำนักงานของฉันอยู่ที่ชั้นสอง)

 • คำบุพบท “on” ใช้กับยานพาหนะต่างๆ (ยกเว้นรถยนต์).

ตัวอย่าง: She is on the train now. (เธอกำลังอยู่บนรถไฟตอนนี้)

 • คำบุพบท “on” ยังใช้กับคำที่บ่งชี้ตำแหน่งต่างๆ.

ตัวอย่าง: The painting hangs on the left side of the gallery. (รูปภาพแขวนอยู่ทางด้านซ้ายของห้องแสดงผลงาน)

คำบุพบท "on" ในภาษาอังกฤษ
คำบุพบท “on” ในภาษาอังกฤษ

3. การใช้คำบุพบท “at” ในภาษาอังกฤษ

คำบุพบท “at” แปลว่า “ที่” และมักใช้ในสถานการณ์ดังต่อไปนี้:

 • คำบุพบท “at” ใช้เมื่อผู้พูดต้องการพิจารณาตำแหน่งเป็นจุดเฉพาะ ไม่ใช่พื้นที่กว้างใหญ่ที่ครอบคลุมสิ่งของหรือเหตุการณ์

ตัวอย่าง: He is waiting at the gate. (เขากำลังรออยู่ที่ประตู)

 • คำบุพบท “at” ใช้เพื่อบ่งบอกที่อยู่เฉพาะของสิ่งของหรือเหตุการณ์

ตัวอย่าง: She lives at 45 Ocean Drive. (เธออยู่ที่ 45 โอเชี่ยนไดรฟ์)

 • คำบุพบท “at” ใช้เพื่อบ่งบอกตำแหน่งที่จัดกิจกรรมหรือเหตุการณ์

ตัวอย่าง: The concert is at the city hall. (คอนเสิร์ตจัดที่ศาลากลางเมือง)

 • คำบุพบท “at” ใช้บ่งบอกสถานที่ทำงานหรือการศึกษา

ตัวอย่าง: He works at the university. (เขาทำงานที่มหาวิทยาลัย)

การใช้คำบุพบท "at" ในภาษาอังกฤษ
การใช้คำบุพบท “at” ในภาษาอังกฤษ

4. คำบุพบทอื่น ๆ ที่ใช้บ่งบอกที่ตั้ง

นอกจากคำบุพบท “on, in, at” แล้วยังมีคำบุพบทอื่น ๆ ที่ใช้บ่งบอกที่ตั้งดังนี้:

Prepositions of place การใช้งาน ตัวอย่าง
Above ใช้แสดงตำแหน่งที่อยู่เหนือตำแหน่งอื่น ๆ โดยไม่ต้องสัมผัส There’s a mirror above the sink. (มีกระจกอยู่เหนืออ่างล้างมือ)
Among ใช้แสดงตำแหน่งที่อยู่ระหว่างสามหรือมากกว่า The cabin is hidden among the trees. (กระท่อมซ่อนอยู่ในหมู่ต้นไม้)
Against ใช้แสดงตำแหน่งที่ตั้งของสิ่งของที่อยู่พิงหรือติดกับผิวสิ่งอื่น The ladder is leaning against the wall. (บันไดพาดพิงกับผนัง)
Across ใช้บ่งบอกตำแหน่งที่อยู่ทางฝั่งตรงข้าม The cafe is across the road. (ร้านกาแฟอยู่ฝั่งตรงข้ามถนน)
Under ใช้แสดงตำแหน่งที่อยู่ต่ำกว่าหรือใต้สิ่งอื่น The cat is sleeping under the table. (แมวกำลังนอนหลับใต้โต๊ะ)
Beside ใช้บ่งบอกตำแหน่งที่อยู่ติดกันหรือข้างๆ The book is lying beside the computer. (หนังสืออยู่ข้างๆคอมพิวเตอร์)
Between ใช้บ่งบอกตำแหน่งที่อยู่ระหว่างสองจุด The park is between the museum and the library. (สวนสาธารณะอยู่ระหว่างพิพิธภัณฑ์กับห้องสมุด)
Behind ใช้บ่งบอกตำแหน่งที่อยู่ด้านหลัง The bicycle is parked behind the garage. (จักรยานจอดอยู่ข้างหลังโรงรถ)
Inside ใช้บ่งบอกตำแหน่งที่อยู่ภายใน Money was hidden inside the book. (เงินถูกซ่อนไว้ภายในหนังสือ)
Outside ใช้บ่งบอกตำแหน่งที่อยู่ภายนอก The dog is playing outside the house. (สุนัขกำลังเล่นอยู่ภายนอกบ้าน)
In front of ใช้บ่งบอกตำแหน่งที่อยู่ด้านหน้า The bus stop is in front of the bank. (ป้ายรถประจำทางอยู่หน้าธนาคาร)
Near ใช้บ่งบอกตำแหน่งที่อยู่ใกล้ๆ There’s a small shop near the entrance. (มีร้านเล็กๆอยู่ใกล้ทางเข้า)

IV. การใช้การกลับคำกับคำบุพบทที่ใช้บ่งบอกที่ตั้ง

นอกจากการใช้งานทั่วไปแล้ว ในภาษาอังกฤษยังมีกรณีของการกลับคำกับคำบุพบทที่ใช้บ่งบอกที่ตั้ง ในกรณีนี้ ต้องย้ายกริยาหรือวลีกริยาขึ้นไปอยู่ก่อนประธาน และไม่ใช้ตัวช่วยกริยาในกรณีนี้

Adverb of place + V + S + O…

ตัวอย่าง:

 • At the corner stood a mysterious man. (ที่มุมถนนมีชายลึกลับยืนอยู่)
 • Behind the door waited a nervous applicant. (ข้างหลังประตูมีผู้สมัครงานที่กังวลรออยู่)

หมายเหตุ: ถ้าประธานเป็นสรรพนามบุคคลจะไม่ใช้การกลับคำ

V. การฝึกใช้คำบุพบทที่บ่งบอกที่ตั้ง (Prepositions of place)

หลังจากที่เราได้เรียนรู้ทฤษฎีเกี่ยวกับคำบุพบทที่บ่งบอกที่ตั้งในภาษาอังกฤษแล้ว มาลองปฏิบัติหน่อยกับบางข้อฝึกหัดต่อไปนี้เพื่อจำความรู้ได้ดียิ่งขึ้นนะคะ:

แบบฝึกหัดที่ 1: เติมคำบุพบทที่เหมาะสมลงในช่องว่าง:

 1. The cat is sleeping __________ the sofa.
 2. The book is __________ the shelf.
 3. I will meet you __________ 8 o’clock __________ the park.
 4. She is working __________ the hospital.
 5. My house is __________ near the beach.
 6. The car was parked __________ beside the tree.
 7. I heard a noise __________ behind me.
 8. The store is __________ in front of the school.
 9. The book is __________ inside the bag.
 10. He is standing __________ by the window.

แบบฝึกหัดที่ 2: จัดเรียงคำต่อไปนี้ให้เป็นประโยคที่สมบูรณ์:

 1. the / park / are / playing / outside / at / the / children
 2. There / a / is / cup / of / coffee / on / the / table
 3. The / friends / apartment / live / in / an
 4. She / will / cinema / at / us / the / meet
 5. The / hiding / box / in / cat / is / the

คำตอบ:

แบบฝึกหัดที่ 1:

 1. on
 2. on
 3. at, at
 4. at
 5. near
 6. beside
 7. behind
 8. in front of
 9. inside
 10. by

แบบฝึกหัดที่ 2:

 1. The children are playing at the park.
 2. There is a cup of coffee on the table.
 3. The friends live in an apartment.
 4. She will meet us at the cinema.
 5. The cat is hiding in the box.

บทความด้านบนนี้เราได้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับ Prepositions of place พร้อมกับบทฝึกหัดและตัวอย่างประกอบ หวังว่านี่จะเป็นแหล่งอ้างอิงที่มีประสิทธิภาพสำหรับคุณในการเตรียมตัวสอบให้ดี! ขอให้คุณประสบความสำเร็จ!

Rate this post
Ellie
Ellie
ฉันชื่อเอลลี - นักรบ IELTS 6.5! ด้วยความรู้ว่าการเดินทางเพื่อพิชิต IELTS นั้นยากมาก ฉันจึงอยากแบ่งปันความรู้ เอกสาร และประสบการณ์อันมีค่าทั้งหมดของฉันกับทุกคนที่รักความฝันที่จะพิชิต IELTS มา "บดขยี้" IELTS ไปด้วยกัน!

รายการบทความ

บางทีคุณอาจสนใจ

ประโยคปฏิเสธ ภาษาอังกฤษ

10+ โครงสร้างประโยคปฏิเสธภาษาอังกฤษที่ใช้กันทั่วไป

0
คุณกำลังประสบปัญหาในการใช้ประโยคปฏิเสธ ภาษาอังกฤษหรือไม่? บทความนี้จะเป็นคู่มือที่มีประโยชน์สำหรับคุณ โดยให้ข้อมูลครบถ้วนเกี่ยวกับโครงสร้างประโยคปฏิเสธที่พบบ่อยที่สุดพร้อมแบบฝึกหัดใช้งานเพื่อช่วยให้คุณฝึกฝนได้อย่างมีประสิทธิภาพ มาค้นพบกันเลย! I. ประโยคปฏิเสธ ภาษาอังกฤษคืออะไร? ประโยคปฏิเสธ ภาษาอังกฤษใช้เพื่อแสดงความหมายที่ตรงกันข้ามกับประโยคยืนยัน แสดงถึงการไม่มี ไม่เกิดขึ้น หรือไม่เป็นความจริงของเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่ง โครงสร้างประโยคปฏิเสธสร้างขึ้นโดยการใช้คำปฏิเสธ เช่น "not", "no", "never", "none", ร่วมกับองค์ประกอบอื่นๆ ในประโยค ตัวอย่างใหม่: My brother does not play...
ประโยคความซ้อน

ประโยคความซ้อนคืออะไร? มีประเภทของ Complex Sentence อะไรบ้าง?

0
คุณกำลังศึกษาเกี่ยวกับประโยคความซ้อนในภาษาอังกฤษหรือไม่? บทความนี้จะมอบความรู้ที่ครบถ้วนเกี่ยวกับโครงสร้าง, วิธีการใช้, และประเภทของ Complex Sentence ที่พบบ่อย. การเข้าใจลึกซึ้งเกี่ยวกับประโยคความซ้อนจะช่วยให้คุณสามารถแสดงออกภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่วและเป็นธรรมชาติยิ่งขึ้น. I. ประโยคความซ้อนในภาษาอังกฤษคืออะไร? ประโยคความซ้อนในภาษาอังกฤษ (Complex sentence) เป็นรูปแบบของประโยคที่มีมาตราอิสระหนึ่งหรือมากกว่า และมาตราที่ขึ้นตรงอย่างน้อยหนึ่งมาตรา. ซึ่งมาตราเหล่านี้ถูกรวมกันด้วยคำสันธานหรือมาตราข้อจำกัด. ในนั้น: มาตราอิสระคือมาตราที่สามารถยืนอยู่คนเดียวเป็นประโยคได้. มาตราที่ขึ้นตรงไม่สามารถยืนอยู่คนเดียวเป็นประโยคได้. ตัวอย่าง: If you study hard, you will pass...
Tense ทั้ง 12

Tense ทั้ง 12 รูปแบบเวลาในภาษาอังกฤษ: คำนิยาม, สูตร, และวิธีการใช้

0
เราจะบอกคุณสูตร, วิธีการใช้, และสัญญาณการรู้จักทั้ง 12 รูปแบบเวลาในภาษาอังกฤษที่ง่ายมากๆ ที่นี่เพื่อช่วยให้คุณคว้าคะแนนสูงได้ในทุกการสอบภาษาอังกฤษ การเรียนรู้และจำกัดความรู้ด้านไวยากรณ์นี้จะช่วยให้คุณสามารถเพิ่มคะแนนได้อย่างมากในการทดสอบจริง แล้วความรู้สุดยอดเหล่านั้นคืออะไร, มาดูรายละเอียดในบทความด้านล่างนี้กันเถอะ! I. ปัจจุบันง่าย – Simple Present Tense 1. คำนิยาม ปัจจุบันง่าย (Simple present tense) ใช้เพื่อแสดงความจริงที่ชัดเจนหรือการกระทำที่เกิดขึ้นซ้ำๆ ตามประเพณี, กิจวัตรประจำวัน, หรือความสามารถ 2. สูตรปัจจุบันง่าย ประเภทประโยค สำหรับกริยาทั่วไป สำหรับกริยา "to...
If Clause Type 0

ประโยค If Clause Type 0 (Zero conditional): สูตร, การใช้งาน, แบบฝึกหัด

0
คุณกำลังศึกษาเกี่ยวกับ If Clause Type 0 - หนึ่งในโครงสร้างประโยคเงื่อนไขที่สำคัญในภาษาอังกฤษ? บทความนี้จะให้ความรู้เต็มรูปแบบเกี่ยวกับโครงสร้าง, การใช้งาน และแบบฝึกหัดเกี่ยวกับ If Clause Type 0 เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างชำนาญในการสื่อสารและการเขียน มาติดตามกันเลย! I. ประโยค If Clause Type 0 คืออะไร? If Clause Type...
Past Perfect Continuous

เรียนรู้รายละเอียด Past Perfect Continuous Tense ในภาษาอังกฤษ

0
คุณกำลังพบปัญหาในการใช้ Past Perfect Continuous ในภาษาอังกฤษหรือไม่? บทความนี้จะให้ข้อมูลที่จำเป็นทั้งหมดเกี่ยวกับรูปแบบนี้ ตั้งแต่คำนิยาม โครงสร้าง วิธีการใช้ สัญญาณในการตรวจสอบ ไปจนถึงตัวอย่างและแบบฝึกหัดที่ใช้งานได้ มาค้นพบกันเลยเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของคุณ! I. Past Perfect Continuous คืออะไร? Past Perfect Continuous เป็นรูปเวลาหนึ่งในภาษาอังกฤษที่ใช้แสดงถึงการกระทำที่เริ่มต้นในอดีต ดำเนินต่อเนื่องไปสักระยะหนึ่งและสิ้นสุดลงในช่วงเวลาหนึ่งในอดีต ตัวอย่างการใช้ Past Perfect Continuous: I...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

โพสต์ใหม่

10+ โครงสร้างประโยคปฏิเสธภาษาอังกฤษที่ใช้กันทั่วไป

Grammar
Read more