Can – Could: แยกแยะการใช้และความหมายในภาษาอังกฤษ

Can – Could เป็นสองกริยาช่วยที่ขาดไม่ได้ (modal verbs) ที่พบบ่อยในภาษาอังกฤษ ซึ่งมักทำให้เกิดความสับสนเนื่องจากมีความหมายที่คล้ายกัน อย่างไรก็ตาม การใช้และโทนของมันแตกต่างกัน บทความนี้จะช่วยให้คุณสามารถแยกแยะรายละเอียดและเข้าใจง่ายขึ้นเกี่ยวกับสองโครงสร้างนี้ เพื่อพัฒนาฝีมือภาษาอังกฤษของคุณ

Can - Could
Can – Could

I. แยกแยะ Can – Could ในภาษาอังกฤษอย่างง่ายดาย

โดยพื้นฐานแล้ว, สองกริยาช่วย (modal verbs) can และ could ล้วนแล้วแต่มีความหมายว่า “สามารถ” อย่างไรก็ตาม, พวกมันแสดงถึงเฉดสีที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์และบริบทที่ใช้

ตอนแรก มาดูสูตรของโครงสร้าง can และ could กัน Can และ could เป็นกริยาช่วย (modal verbs) ดังนั้นกริยาที่ตามหลังจะต้องอยู่ในรูป V-inf (กริยาในรูปฐาน) ไม่ว่าประธานจะเป็นเอกพจน์หรือพหูพจน์ก็ตาม

แยกแยะ Can Could
คำยืนยัน S + can + V S + could + V
ตัวอย่าง: She can solve complex problems efficiently. (เธอสามารถแก้ไขปัญหาซับซ้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ) When I was younger, I could run a marathon. (ตอนที่ฉันยังเด็กกว่านี้ ฉันสามารถวิ่งมาราธอนได้)
คำปฏิเสธ S + cannot (can’t) + V S + could not (couldn’t) + V
ตัวอย่าง: I can’t attend the meeting tomorrow. (ฉันไม่สามารถเข้าร่วมการประชุมพรุ่งนี้ได้) She couldn’t come due to her illness last week. (เธอไม่สามารถมาได้เนื่องจากเธอป่วยสัปดาห์ที่แล้ว)
คำถามแบบ Yes-No Can + S + V? Could + S + V?
ตัวอย่าง: Can you help me with this report? (คุณช่วยฉันกับรายงานนี้ได้ไหม?) Could you pass me the salt? (คุณส่งเกลือให้ฉันได้ไหม?)
ตอบ Yes, S + can/ No, S + can’t Yes, S + could/ No, S + couldn’t

1. ความแตกต่างเมื่อพูดถึงความสามารถในการทำบางสิ่งบางอย่าง

ทั้งโครงสร้าง can – could ล้วนแล้วแต่แสดงถึงความสามารถในการทำบางสิ่งของประธาน กล่าวอีกนัยหนึ่ง, สองกริยานี้บอกเราว่าประธานมีความสามารถหรือทักษะอะไร อย่างไรก็ตาม, มีความแตกต่างทางเวลาระหว่างโครงสร้าง could – can

 • Can ใช้เพื่อพูดถึงความสามารถหรือทักษะในปัจจุบันหรือที่เรียนรู้ในอดีตแต่ยังคงอยู่จนถึงปัจจุบัน

ตัวอย่าง: My manager can delegate tasks effectively. (ผู้จัดการของฉันสามารถมอบหมายงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ)

 • Could ใช้เพื่อพูดถึงความสามารถหรือทักษะในอดีตที่ไม่มีอยู่ในปัจจุบัน

ตัวอย่าง: Last year, I could work for 14 hours straight, but I can’t do that anymore. (ปีที่แล้ว ฉันทำงานต่อเนื่องได้ 14 ชั่วโมง แต่ตอนนี้ฉันทำไม่ได้แล้ว)

ความแตกต่างเมื่อพูดถึงความสามารถในการทำบางสิ่งบางอย่าง
ความแตกต่างเมื่อพูดถึงความสามารถในการทำบางสิ่งบางอย่าง

2. ความแตกต่างเมื่อพูดถึงความสามารถที่ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ภายนอก

ทั้ง Can – Could ใช้เพื่อแสดงการกระทำที่อาจเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้น ขึ้นอยู่กับปัจจัยภายนอก อย่างไรก็ตาม มีความแตกต่างเกี่ยวกับเวลาระหว่างสองกริยานี้:

 • Can ใช้ในปัจจุบันหรืออนาคต

ตัวอย่าง: If the roads are clear tomorrow, we can drive to the coast. (ถ้าถนนโล่งพรุ่งนี้ เราสามารถขับรถไปชายฝั่งได้)

 • Could ใช้สำหรับอดีต

ตัวอย่าง: If the weather had been better, we could have gone to the beach yesterday. (ถ้าอากาศดีขึ้นเมื่อวาน เราสามารถไปชายหาดได้)

3. เมื่อขอให้คนอื่นทำอะไรให้ด้วยความสุภาพ

เราสามารถใช้ทั้ง Can and Could เมื่อคุณต้องการขอให้คนอื่นช่วยทำอะไรบางอย่าง แต่ Could มีความสุภาพและเป็นทางการมากกว่า

ตัวอย่าง:

 • A friend asked me: “Could you please lend me some money?” (เพื่อนของฉันถามว่า: “คุณยืมเงินให้ฉันได้ไหม?”)
 • I asked my neighbor: “Can you turn down the music?” (ฉันถามเพื่อนบ้านว่า: “คุณลดเสียงดนตรีได้ไหม?”)

4. ขออนุญาตให้ทำอะไร

เราสามารถใช้ทั้ง Could และ Can เพื่อขออนุญาตทำบางสิ่ง อย่างไรก็ตาม Could ให้ความรู้สึกที่สุภาพและเป็นทางการมากกว่า ในขณะที่ Can ใช้ในสถานการณ์ที่เป็นกันเองและใกล้ชิด

ตัวอย่าง:

 • A student asked: “Could I leave the class early today, Mrs. Thompson?” (นักเรียนถามว่า: “ฉันออกจากห้องเรียนได้ก่อนวันนี้ไหม คุณธอมป์สัน?”)
 • A child said to her father: “Can I play outside for a while?” (เด็กหญิงพูดกับพ่อว่า: “ฉันเล่นข้างนอกได้สักพักไหม?”)

5. กฎหมายหรือกฎที่ห้ามทำบางสิ่ง

ในกรณีที่คุณต้องการพูดถึงสิ่งที่ไม่ได้รับอนุญาตให้ทำเนื่องจากละเมิดกฎหมายหรือข้อบังคับ คุณสามารถใช้รูปแบบปฏิเสธของ Can คือ cannot หรือ can’t

 • ตัวอย่าง: You can’t smoke in this area. (คุณไม่สามารถสูบบุหรี่ในพื้นที่นี้ได้)

II. โครงสร้างพิเศษกับ Can – Could

ในส่วนนี้ ฉันได้รวบรวมบางโครงสร้างพิเศษกับ Can – Could เช่น โครงสร้าง can be V-ing ซึ่งเป็นโครงสร้างที่ใช้บ่อยมากในทั้งการฝึกไวยากรณ์และการสื่อสารประจำวัน อย่าลืมจดบันทึกพวกเขาเพื่อทบทวนเมื่อจำเป็น:

 • Can’t help + V-ing: ไม่สามารถหยุดตัวเองไม่ให้ทำบางสิ่งได้

ตัวอย่าง: I can’t help laughing when I watch that comedian. (ฉันไม่สามารถหยุดไม่ให้หัวเราะเมื่อดูนักแสดงตลกคนนั้นได้)

 • Can’t stand = can’t bear + V-ing: ทนไม่ได้กับการทำบางสิ่ง

ตัวอย่าง: I can’t stand watching these boring documentaries. (ฉันทนไม่ได้กับการดูสารคดีเรื่องน่าเบื่อเหล่านี้)

 • Can be doing with somebody/something: รำคาญหรือไม่พอใจกับบุคคลหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งและไม่ยอมรับมัน

ตัวอย่าง: I can’t be doing with coworkers who complain all the time. (ฉันรับไม่ได้กับเพื่อนร่วมงานที่บ่นตลอดเวลา)

 • Could have V-pII: มีโอกาสทำบางอย่างในอดีตแต่ไม่ได้ทำ

ตัวอย่าง: I could have gone to the concert, but I chose to stay home and study instead. (ฉันอาจไปคอนเสิร์ตได้ แต่ฉันเลือกที่จะอยู่บ้านและเรียนแทน)

โครงสร้างพิเศษกับ Can - Could
โครงสร้างพิเศษกับ Can – Could

III. แบบฝึกหัดเกี่ยวกับโครงสร้าง Can – Could

แบบฝึกหัดที่ 1: เลือกคำที่เหมาะสมในวงเล็บเพื่อเติมประโยคให้สมบูรณ์

 1. I (can/could) speak three languages: English, French, and Spanish.
 2. She (can/could) play the piano beautifully.
 3. (Can/Could) you please help me with this exercise?
 4. I (can/could) see you coming from a distance.
 5. They (can/could) be late for the meeting.
 6. (Can/Could) I borrow your pen for a moment?
 7. If I (can/could) fly, I would travel all over the world.
 8. I (can/could) not understand what he was saying.
 9. We (can/could) hear the music from the next room.
 10. (Can/could) you pass me the salt, please?

บทที่ 2: เขียนประโยคที่สมบูรณ์โดยใช้ “Can” หรือ “Could” ให้เหมาะสมกับบริบท

 1. You are going to the supermarket. Ask your friend if they need anything.
 2. You want to borrow a book from your classmate. Ask them politely.
 3. You see your friend looking sad. Ask them if they are okay.
 4. You are not sure how to do a math problem. Ask your teacher for help.
 5. You want to make a suggestion to your friend. Do it politely.
 6. You are planning a trip with your friends. Ask them for their ideas.
 7. You want to offer help to someone who is struggling with a task.
 8. You are not sure if you understand something. Ask the speaker to clarify.
 9. You want to express your ability to do something.
 10. You want to make a request to someone in a polite way.
คำตอบ:

บทที่ 1:

 1. can
 2. can
 3. Could
 4. could
 5. could
 6. Can
 7. could
 8. couldn’t
 9. could
 10. Could

บทที่:

 1. Could you please let me know if you need anything from the supermarket?
 2. Could I borrow your book for a while?
 3. Are you okay? Something seems wrong.
 4. Excuse me, could you please help me with this math problem?
 5. I have an idea. What if we…?
 6. What do you guys think about going to…?
 7. I’d be happy to help you with that.
 8. Could you please repeat that for me? I’m not sure I understand.
 9. I can play the piano really well.
 10. Could I ask you a favor?

บทความนี้ได้นำเสนอภาพรวมความรู้เกี่ยวกับการแยกแยะและการใช้ Can – Could หวังว่าความรู้เหล่านี้จะช่วยให้คุณสามารถแยกแยะ “คู่หู” ที่มักทำให้สับสน Can and Could ได้ง่ายขึ้น และนำไปใช้ได้อย่างถูกต้องและคล่องแคล่วทั้งในการฝึกฝนไวยากรณ์และการสื่อสาร

Rate this post
Ellie
Ellie
ฉันชื่อเอลลี - นักรบ IELTS 6.5! ด้วยความรู้ว่าการเดินทางเพื่อพิชิต IELTS นั้นยากมาก ฉันจึงอยากแบ่งปันความรู้ เอกสาร และประสบการณ์อันมีค่าทั้งหมดของฉันกับทุกคนที่รักความฝันที่จะพิชิต IELTS มา "บดขยี้" IELTS ไปด้วยกัน!

รายการบทความ

บางทีคุณอาจสนใจ

ประโยคปฏิเสธ ภาษาอังกฤษ

10+ โครงสร้างประโยคปฏิเสธภาษาอังกฤษที่ใช้กันทั่วไป

0
คุณกำลังประสบปัญหาในการใช้ประโยคปฏิเสธ ภาษาอังกฤษหรือไม่? บทความนี้จะเป็นคู่มือที่มีประโยชน์สำหรับคุณ โดยให้ข้อมูลครบถ้วนเกี่ยวกับโครงสร้างประโยคปฏิเสธที่พบบ่อยที่สุดพร้อมแบบฝึกหัดใช้งานเพื่อช่วยให้คุณฝึกฝนได้อย่างมีประสิทธิภาพ มาค้นพบกันเลย! I. ประโยคปฏิเสธ ภาษาอังกฤษคืออะไร? ประโยคปฏิเสธ ภาษาอังกฤษใช้เพื่อแสดงความหมายที่ตรงกันข้ามกับประโยคยืนยัน แสดงถึงการไม่มี ไม่เกิดขึ้น หรือไม่เป็นความจริงของเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่ง โครงสร้างประโยคปฏิเสธสร้างขึ้นโดยการใช้คำปฏิเสธ เช่น "not", "no", "never", "none", ร่วมกับองค์ประกอบอื่นๆ ในประโยค ตัวอย่างใหม่: My brother does not play...
ประโยคความซ้อน

ประโยคความซ้อนคืออะไร? มีประเภทของ Complex Sentence อะไรบ้าง?

0
คุณกำลังศึกษาเกี่ยวกับประโยคความซ้อนในภาษาอังกฤษหรือไม่? บทความนี้จะมอบความรู้ที่ครบถ้วนเกี่ยวกับโครงสร้าง, วิธีการใช้, และประเภทของ Complex Sentence ที่พบบ่อย. การเข้าใจลึกซึ้งเกี่ยวกับประโยคความซ้อนจะช่วยให้คุณสามารถแสดงออกภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่วและเป็นธรรมชาติยิ่งขึ้น. I. ประโยคความซ้อนในภาษาอังกฤษคืออะไร? ประโยคความซ้อนในภาษาอังกฤษ (Complex sentence) เป็นรูปแบบของประโยคที่มีมาตราอิสระหนึ่งหรือมากกว่า และมาตราที่ขึ้นตรงอย่างน้อยหนึ่งมาตรา. ซึ่งมาตราเหล่านี้ถูกรวมกันด้วยคำสันธานหรือมาตราข้อจำกัด. ในนั้น: มาตราอิสระคือมาตราที่สามารถยืนอยู่คนเดียวเป็นประโยคได้. มาตราที่ขึ้นตรงไม่สามารถยืนอยู่คนเดียวเป็นประโยคได้. ตัวอย่าง: If you study hard, you will pass...
Tense ทั้ง 12

Tense ทั้ง 12 รูปแบบเวลาในภาษาอังกฤษ: คำนิยาม, สูตร, และวิธีการใช้

0
เราจะบอกคุณสูตร, วิธีการใช้, และสัญญาณการรู้จักทั้ง 12 รูปแบบเวลาในภาษาอังกฤษที่ง่ายมากๆ ที่นี่เพื่อช่วยให้คุณคว้าคะแนนสูงได้ในทุกการสอบภาษาอังกฤษ การเรียนรู้และจำกัดความรู้ด้านไวยากรณ์นี้จะช่วยให้คุณสามารถเพิ่มคะแนนได้อย่างมากในการทดสอบจริง แล้วความรู้สุดยอดเหล่านั้นคืออะไร, มาดูรายละเอียดในบทความด้านล่างนี้กันเถอะ! I. ปัจจุบันง่าย – Simple Present Tense 1. คำนิยาม ปัจจุบันง่าย (Simple present tense) ใช้เพื่อแสดงความจริงที่ชัดเจนหรือการกระทำที่เกิดขึ้นซ้ำๆ ตามประเพณี, กิจวัตรประจำวัน, หรือความสามารถ 2. สูตรปัจจุบันง่าย ประเภทประโยค สำหรับกริยาทั่วไป สำหรับกริยา "to...
If Clause Type 0

ประโยค If Clause Type 0 (Zero conditional): สูตร, การใช้งาน, แบบฝึกหัด

0
คุณกำลังศึกษาเกี่ยวกับ If Clause Type 0 - หนึ่งในโครงสร้างประโยคเงื่อนไขที่สำคัญในภาษาอังกฤษ? บทความนี้จะให้ความรู้เต็มรูปแบบเกี่ยวกับโครงสร้าง, การใช้งาน และแบบฝึกหัดเกี่ยวกับ If Clause Type 0 เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างชำนาญในการสื่อสารและการเขียน มาติดตามกันเลย! I. ประโยค If Clause Type 0 คืออะไร? If Clause Type...
Past Perfect Continuous

เรียนรู้รายละเอียด Past Perfect Continuous Tense ในภาษาอังกฤษ

0
คุณกำลังพบปัญหาในการใช้ Past Perfect Continuous ในภาษาอังกฤษหรือไม่? บทความนี้จะให้ข้อมูลที่จำเป็นทั้งหมดเกี่ยวกับรูปแบบนี้ ตั้งแต่คำนิยาม โครงสร้าง วิธีการใช้ สัญญาณในการตรวจสอบ ไปจนถึงตัวอย่างและแบบฝึกหัดที่ใช้งานได้ มาค้นพบกันเลยเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของคุณ! I. Past Perfect Continuous คืออะไร? Past Perfect Continuous เป็นรูปเวลาหนึ่งในภาษาอังกฤษที่ใช้แสดงถึงการกระทำที่เริ่มต้นในอดีต ดำเนินต่อเนื่องไปสักระยะหนึ่งและสิ้นสุดลงในช่วงเวลาหนึ่งในอดีต ตัวอย่างการใช้ Past Perfect Continuous: I...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

โพสต์ใหม่

10+ โครงสร้างประโยคปฏิเสธภาษาอังกฤษที่ใช้กันทั่วไป

Grammar
Read more