ประโยคความซ้อนคืออะไร? มีประเภทของ Complex Sentence อะไรบ้าง?

คุณกำลังศึกษาเกี่ยวกับประโยคความซ้อนในภาษาอังกฤษหรือไม่? บทความนี้จะมอบความรู้ที่ครบถ้วนเกี่ยวกับโครงสร้าง, วิธีการใช้, และประเภทของ Complex Sentence ที่พบบ่อย. การเข้าใจลึกซึ้งเกี่ยวกับประโยคความซ้อนจะช่วยให้คุณสามารถแสดงออกภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่วและเป็นธรรมชาติยิ่งขึ้น.

ประโยคความซ้อน
ประโยคความซ้อน

I. ประโยคความซ้อนในภาษาอังกฤษคืออะไร?

ประโยคความซ้อนในภาษาอังกฤษ (Complex sentence) เป็นรูปแบบของประโยคที่มีมาตราอิสระหนึ่งหรือมากกว่า และมาตราที่ขึ้นตรงอย่างน้อยหนึ่งมาตรา. ซึ่งมาตราเหล่านี้ถูกรวมกันด้วยคำสันธานหรือมาตราข้อจำกัด. ในนั้น:

 • มาตราอิสระคือมาตราที่สามารถยืนอยู่คนเดียวเป็นประโยคได้.
 • มาตราที่ขึ้นตรงไม่สามารถยืนอยู่คนเดียวเป็นประโยคได้.

ตัวอย่าง:

 • If you study hard, you will pass the exam. (ถ้าคุณเรียนหนัก, คุณจะผ่านการสอบได้.) ➡ มาตราที่ขึ้นตรงคือ If you study hard, มาตราอิสระคือ you will pass the exam.
 • Even though he was tired, he went to the gym. (แม้ว่าเขาจะเหนื่อย, เขาก็ไปยิม.) ➡ มาตราที่ขึ้นตรงคือ Even though he was tired, มาตราอิสระคือ he went to the gym.

II. ประเภทของประโยคความซ้อนในภาษาอังกฤษ

มีหลายประเภทของประโยคความซ้อนที่พบบ่อยในภาษาอังกฤษ มาดูกันเลย:

1. ประโยคความซ้อนที่ใช้คำสันธานอธิบาย

1.1 ความสัมพันธ์แห่งสาเหตุและผล

Complex Sentence ในภาษาอังกฤษที่แสดงความสัมพันธ์แห่งสาเหตุและผลมีโครงสร้างดังนี้:

As/since/because + มาตรา, มาตรา.

หรือ

มาตรา + because of/due to + นาม/กริยานาม.

ตัวอย่าง:

 • As social networks are developed, we can connect with each other more easily. (เนื่องจากเครือข่ายสังคมออนไลน์ได้รับการพัฒนา ทำให้เราสามารถเชื่อมต่อกับกันและกันได้ง่ายขึ้น)
 • A lot of animals have died because of forest fires. (สัตว์จำนวนมากตายเพราะไฟป่า)
ความสัมพันธ์แห่งสาเหตุและผล
ความสัมพันธ์แห่งสาเหตุและผล

1.2 ความสัมพันธ์แห่งการยอมรับ

ประโยคความซ้อนในภาษาอังกฤษที่แสดงความสัมพันธ์แห่งการยอมรับมีโครงสร้างดังนี้:

Although/Though/Even though + มาตรา, มาตรา.

ตัวอย่าง:

 • Even though today is my day off, I’m still working. (แม้วันนี้จะเป็นวันหยุดของฉัน แต่ฉันยังคงทำงานอยู่)
 • I still love him although he treats me badly. (ฉันยังรักเขาอยู่ แม้ว่าเขาจะปฏิบัติกับฉันไม่ดี)

1.3 ความสัมพันธ์แห่งการเปรียบเทียบ

ประโยคความซ้อนในภาษาอังกฤษที่แสดงความสัมพันธ์แห่งการเปรียบเทียบมีโครงสร้างดังนี้:

While + มาตรา, มาตรา.

ตัวอย่าง:

 • While my mother prefers to live in the countryside, my father prefers the city. (ในขณะที่แม่ของฉันชอบอยู่ในชนบท แต่พ่อของฉันชอบอยู่ในเมืองมากกว่า)
 • He fell asleep while everyone was working hard. (เขาหลับไปในขณะที่ทุกคนกำลังทำงานอย่างหนัก)
 • Whereas I like staying at home, my boyfriend likes to go out. (ในขณะที่ฉันชอบอยู่บ้าน แฟนของฉันชอบออกไปข้างนอก)

1.4. การแสดงวัตถุประสงค์

Complex Sentence ในภาษาอังกฤษใช้แสดงวัตถุประสงค์โดยใช้คำเชื่อมที่ขึ้นต้นด้วย:

ประธาน + in order that/so that + ประธาน (ใช้กริยาช่วย).

ตัวอย่างประโยคความซ้อนในภาษาอังกฤษที่แสดงวัตถุประสงค์:

 • I always turn off the lights before bed so that I can sleep more comfortably. (ฉันปิดไฟก่อนนอนเพื่อที่จะได้หลับสบายมากขึ้น)
 • She wakes up early in order that she can catch the bus. (เธอตื่นเช้าเพื่อที่จะได้ทันรถประจำทาง)

1.5. การแสดงเวลา

ประโยคความซ้อนในภาษาอังกฤษใช้แสดงเวลาโดยใช้คำเชื่อมที่ขึ้นต้นด้วย:

คำกริยาวิเศษณ์เกี่ยวกับเวลา + ประธาน, ประธาน.

หรือ

ประธาน + คำกริยาวิเศษณ์เกี่ยวกับเวลา + ประธาน.

คำกริยาวิเศษณ์เกี่ยวกับเวลาที่พบบ่อย ได้แก่: before (ก่อน), after (หลังจาก), since (ตั้งแต่), until (จนกระทั่ง)… ตัวอย่างประโยคความซ้อนในภาษาอังกฤษที่แสดงเวลา:

 • After I graduate from university, I will go back to my hometown to work. (หลังจากฉันจบจากมหาวิทยาลัย, ฉันจะกลับไปทำงานที่บ้านเกิด)
 • You should turn off the lights before you leave your room. (คุณควรปิดไฟก่อนที่คุณจะออกจากห้อง)

1.6. การแสดงสมมติฐาน

ในกรณีที่ประโยคความซ้อนในภาษาอังกฤษใช้เพื่อแสดงสมมติฐาน, มีโครงสร้างดังนี้:

If/As long as/Unless/In case + ประธาน, ประธาน.

หรือ

ประธาน + if/as long as/unless/in case + ประธาน.

ตัวอย่างประโยคความซ้อนในภาษาอังกฤษที่แสดงสมมติฐาน:

 • If you want to achieve good results on the test, you should study diligently. (หากคุณต้องการผลลัพธ์ที่ดีในการสอบ, คุณควรจะเรียนอย่างขยันขันแข็ง)
 • You should check your mailbox regularly in case there is significant news. (คุณควรตรวจสอบกล่องจดหมายของคุณอย่างสม่ำเสมอเผื่อว่ามีข่าวสำคัญ)
การแสดงสมมติฐาน
การแสดงสมมติฐาน

2. ประโยคความซ้อนที่ใช้ข้อกำหนดความสัมพันธ์

คำสัมพันธ์ โครงสร้าง การใช้งาน ตัวอย่าง
Who คำนำหน้าบุคคล + who + V/O

หรือ

คำนำหน้าบุคคล + who + ประโยค

ขยายความคำนามที่เป็นบุคคล, ทำหน้าที่เป็นประธานหรือกรรมในประโยค
 • She is the manager whom you should contact when working. (เธอคือผู้จัดการที่คุณควรติดต่อเมื่อทำงาน)
Which คำนำหน้าสิ่งของ/เหตุการณ์ + which + V O

หรือ

คำนำหน้าสิ่งของ/เหตุการณ์ + which + ประโยค

ขยายความคำนามที่เป็นสิ่งของหรือเหตุการณ์, ทำหน้าที่เป็นประธานหรือกรรมในประโยค
 • I just bought a computer which required many months of savings. (ฉันเพิ่งซื้อคอมพิวเตอร์ที่ต้องใช้เวลาออมเงินหลายเดือน)
Whose คำนำหน้า + whose + คำนาม + V O

หรือ

คำนำหน้า + whose + คำนาม + ประโยค

ขยายความคำนามที่มีความหมายเกี่ยวกับความเป็นเจ้าของ
 • The girl whose character is admirable is my friend. (เพื่อนของฉันเป็นหญิงสาวที่มีลักษณะน่าชื่นชม)

ประโยคความซ้อนที่ใช้คำสัมพันธ์เกี่ยวกับวิธีการ

คำสัมพันธ์ โครงสร้าง การใช้งาน ตัวอย่าง
When ประโยค + when + ประโยค ขยายความคำนามที่เกี่ยวกับเวลา
 • I still remember the day when I purchased my favourite toy. (ฉันยังจำวันที่ฉันซื้อของเล่นที่ชื่นชอบได้)
Where ประโยค + where + ประโยค ขยายความคำนามที่เกี่ยวกับสถานที่
 • I love the village in Switzerland where there are beautiful landscapes. (ฉันชอบหมู่บ้านในสวิตเซอร์แลนด์ที่มีทิวทัศน์ที่สวยงาม)

III. วิธีการสร้างประโยคความซ้อนอย่างสมบูรณ์

เพื่อสร้างประโยคความซ้อนในภาษาอังกฤษให้สมบูรณ์, คุณควรปฏิบัติตามสูตรที่กำหนดไว้ในส่วนที่ II และต้องระวังการใช้จุลภาคในประโยค ถ้าประโยคอิสระอยู่ด้านหน้าจะไม่ต้องใช้จุลภาค แต่ถ้าประโยคอิสระอยู่หลังจะต้องใช้จุลภาค ตัวอย่างการสร้างประโยคความซ้อนในภาษาอังกฤษ:

 • Because she needed to study, Jane went to the library early. (เนื่องจากเธอต้องอ่านหนังสือ เจนจึงไปห้องสมุดแต่เช้า) ➡ ในประโยคนี้, ประโยคอิสระอยู่ด้านหลังจึงใช้จุลภาค.
 • Tom missed the bus because he woke up late. (ทอมพลาดรถเมล์เพราะเขาตื่นสาย) ➡ ในประโยคนี้, ประโยคอิสระอยู่ด้านหน้าจึงไม่ต้องใช้จุลภาค.
วิธีการสร้างประโยคความซ้อนอย่างสมบูรณ์
วิธีการสร้างประโยคความซ้อนอย่างสมบูรณ์

IV. การแยกแยะระหว่างประโยคความซ้อน, ประโยคเดี่ยว และประโยคผสมในภาษาอังกฤษ

เราสามารถแยกประโยคความซ้อนออกจากประโยคเดี่ยวและประโยคผสมได้โดยอิงตามแนวคิดและโครงสร้างดังนี้:

ประเภทของประโยค ประโยคความซ้อน ประโยคเดี่ยว ประโยคผสม
วิธีการแยกแยะ ประโยคที่มีหนึ่งประโยคอิสระและหนึ่งหรือมากกว่าประโยครอง ประโยคที่มีเพียงหนึ่งประโยคอิสระ ประโยคที่มีสองประโยคอิสระขึ้นไป โดยไม่มีประโยครอง
ตัวอย่าง After he passed his exam, his parents took him to dinner. (หลังจากเขาสอบผ่าน, พ่อแม่พาเขาไปทานอาหารเย็น) Lisa travels to Paris every summer. (ลิซ่าเดินทางไปปารีสทุกๆ ฤดูร้อน) I play tennis, and my sister plays basketball. (ฉันเล่นเทนนิส และน้องสาวฉันเล่นบาสเกตบอล)

V. แบบฝึกหัดประโยคภาษาอังกฤษที่ซับซ้อนพร้อมคำตอบ

แบบฝึกหัดที่ 1. เติมประโยคต่อไปนี้ให้สมบูรณ์โดยใช้คำสันธานที่เหมาะสม:

 1. I couldn’t go to the party ________ it was raining heavily.
 2. She is always willing to help others ________ she is busy herself.
 3. ________ I studied hard for the exam, I still didn’t get a good grade.
 4. The children were excited ________ they were going to the zoo.
 5. ________ you don’t finish your homework, you can’t go out to play.

บทที่ 2 เขียนประโยคที่ซับซ้อนโดยใช้relative clauses:

 1. The man ________ car was parked in front of my house is my neighbor.
 2. The book ________ I am reading is about Vietnamese history.
 3. The girl ________ won the first prize is very talented.
 4. The city ________ I was born is a beautiful coastal town.
 5. The restaurant ________ we had dinner last night served delicious food.

บทที่ 3 แก้ไขข้อผิดพลาดในประโยคต่อไปนี้:

 1. Although she was tired, but she continued to work.
 2. If I had known the answer, I would have told you.
 3. Because of the bad weather, the flight was canceled.
 4. In order to get good grades, I studied hard.
 5. The student who got the highest score is from Hanoi.

คำตอบ:

บทที่ 1.

 1. because
 2. even though
 3. Although
 4. because
 5. Unless

บทที่ 2

 1. whose
 2. which
 3. who
 4. where
 5. which

บทที่ 3

 1. Although she was tired, she still continued to work.
 2. If I had known the answer, I would have told it to you.
 3. Because of the bad weather, the flight was cancelled.
 4. Correct.
 5. Correct.

การอธิบาย:

 • ประโยคที่ 1: โครงสร้าง “but” มักใช้เพื่อเชื่อมสองประโยคอิสระ, ในขณะที่ “although” ใช้เชื่อมสองประโยครองหรือประโยครองกับประโยคหลัก.
 • ประโยคที่ 2: “It” เป็นสรรพนามที่ใช้แทนคำนาม “answer”, ต้องวางหลังกริยา “would have told”.
 • ประโยคที่ 3: “Because of” เป็นวลีเชื่อม, ไม่จำเป็นต้องใช้ “of” ตามหลัง “because”.
 • ประโยคที่ 4: ประโยคนี้ใช้ “in order to” อย่างถูกต้องเพื่อแสดงวัตถุประสงค์.
 • ประโยคที่ 5: ประโยคนี้ใช้สรรพนามสัมพันธ์ “who” อย่างถูกต้องเพื่อแทนคำนาม “student”.

บทความนี้ได้มอบความรู้เกี่ยวกับโครงสร้าง, การใช้งาน และประโยคความซ้อนที่พบบ่อยในภาษาอังกฤษให้กับคุณ, พร้อมทั้งแนะนำวิธีการสร้างประโยคความซ้อนอย่างสมบูรณ์ ควรฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอเพื่อพัฒนาความสามารถในการใช้ประโยคความซ้อนในภาษาอังกฤษ.

5/5 - (1 vote)
Ellie
Ellie
ฉันชื่อเอลลี - นักรบ IELTS 6.5! ด้วยความรู้ว่าการเดินทางเพื่อพิชิต IELTS นั้นยากมาก ฉันจึงอยากแบ่งปันความรู้ เอกสาร และประสบการณ์อันมีค่าทั้งหมดของฉันกับทุกคนที่รักความฝันที่จะพิชิต IELTS มา "บดขยี้" IELTS ไปด้วยกัน!

รายการบทความ

บางทีคุณอาจสนใจ

ประโยคปฏิเสธ ภาษาอังกฤษ

10+ โครงสร้างประโยคปฏิเสธภาษาอังกฤษที่ใช้กันทั่วไป

0
คุณกำลังประสบปัญหาในการใช้ประโยคปฏิเสธ ภาษาอังกฤษหรือไม่? บทความนี้จะเป็นคู่มือที่มีประโยชน์สำหรับคุณ โดยให้ข้อมูลครบถ้วนเกี่ยวกับโครงสร้างประโยคปฏิเสธที่พบบ่อยที่สุดพร้อมแบบฝึกหัดใช้งานเพื่อช่วยให้คุณฝึกฝนได้อย่างมีประสิทธิภาพ มาค้นพบกันเลย! I. ประโยคปฏิเสธ ภาษาอังกฤษคืออะไร? ประโยคปฏิเสธ ภาษาอังกฤษใช้เพื่อแสดงความหมายที่ตรงกันข้ามกับประโยคยืนยัน แสดงถึงการไม่มี ไม่เกิดขึ้น หรือไม่เป็นความจริงของเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่ง โครงสร้างประโยคปฏิเสธสร้างขึ้นโดยการใช้คำปฏิเสธ เช่น "not", "no", "never", "none", ร่วมกับองค์ประกอบอื่นๆ ในประโยค ตัวอย่างใหม่: My brother does not play...
Tense ทั้ง 12

Tense ทั้ง 12 รูปแบบเวลาในภาษาอังกฤษ: คำนิยาม, สูตร, และวิธีการใช้

0
เราจะบอกคุณสูตร, วิธีการใช้, และสัญญาณการรู้จักทั้ง 12 รูปแบบเวลาในภาษาอังกฤษที่ง่ายมากๆ ที่นี่เพื่อช่วยให้คุณคว้าคะแนนสูงได้ในทุกการสอบภาษาอังกฤษ การเรียนรู้และจำกัดความรู้ด้านไวยากรณ์นี้จะช่วยให้คุณสามารถเพิ่มคะแนนได้อย่างมากในการทดสอบจริง แล้วความรู้สุดยอดเหล่านั้นคืออะไร, มาดูรายละเอียดในบทความด้านล่างนี้กันเถอะ! I. ปัจจุบันง่าย – Simple Present Tense 1. คำนิยาม ปัจจุบันง่าย (Simple present tense) ใช้เพื่อแสดงความจริงที่ชัดเจนหรือการกระทำที่เกิดขึ้นซ้ำๆ ตามประเพณี, กิจวัตรประจำวัน, หรือความสามารถ 2. สูตรปัจจุบันง่าย ประเภทประโยค สำหรับกริยาทั่วไป สำหรับกริยา "to...
If Clause Type 0

ประโยค If Clause Type 0 (Zero conditional): สูตร, การใช้งาน, แบบฝึกหัด

0
คุณกำลังศึกษาเกี่ยวกับ If Clause Type 0 - หนึ่งในโครงสร้างประโยคเงื่อนไขที่สำคัญในภาษาอังกฤษ? บทความนี้จะให้ความรู้เต็มรูปแบบเกี่ยวกับโครงสร้าง, การใช้งาน และแบบฝึกหัดเกี่ยวกับ If Clause Type 0 เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างชำนาญในการสื่อสารและการเขียน มาติดตามกันเลย! I. ประโยค If Clause Type 0 คืออะไร? If Clause Type...
Past Perfect Continuous

เรียนรู้รายละเอียด Past Perfect Continuous Tense ในภาษาอังกฤษ

0
คุณกำลังพบปัญหาในการใช้ Past Perfect Continuous ในภาษาอังกฤษหรือไม่? บทความนี้จะให้ข้อมูลที่จำเป็นทั้งหมดเกี่ยวกับรูปแบบนี้ ตั้งแต่คำนิยาม โครงสร้าง วิธีการใช้ สัญญาณในการตรวจสอบ ไปจนถึงตัวอย่างและแบบฝึกหัดที่ใช้งานได้ มาค้นพบกันเลยเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของคุณ! I. Past Perfect Continuous คืออะไร? Past Perfect Continuous เป็นรูปเวลาหนึ่งในภาษาอังกฤษที่ใช้แสดงถึงการกระทำที่เริ่มต้นในอดีต ดำเนินต่อเนื่องไปสักระยะหนึ่งและสิ้นสุดลงในช่วงเวลาหนึ่งในอดีต ตัวอย่างการใช้ Past Perfect Continuous: I...
Past Perfect tense

รูปแบบอดีตสมบูรณ์แบบ (Past Perfect tense) ในภาษาอังกฤษ

0
เคยไหมครับ? งงกับประโยคภาษาอังกฤษที่พูดถึงเหตุการณ์ในอดีตสองเหตุการณ์ เกิดขึ้นก่อนหลังกันอย่างไร? วันนี้เรามีตัวช่วยที่จะปลดล็อกความลับของ "รูปแบบอดีตสมบูรณ์แบบ (Past Perfect tense)" มาไขข้อสงสัย เรียนรู้วิธีใช้ ฝึกฝนทักษะ ผ่านบทความสุดละเอียด พร้อมตัวอย่างประโยคมากมาย เตรียมพร้อมสื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างมั่นใจ! I. Past Perfect Tense คืออะไร? Past Perfect Tense ใช้เพื่อแสดงการกระทำที่เกิดขึ้นก่อนและเสร็จสมบูรณ์โดยสมบูรณ์ก่อนจุดเวลาเฉพาะในอดีต จุดเวลานี้อาจแสดงด้วยเวลาเฉพาะ (เช่น 8...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

โพสต์ใหม่

10+ โครงสร้างประโยคปฏิเสธภาษาอังกฤษที่ใช้กันทั่วไป

Grammar
Read more